ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50040000-6980

สำนักงานเขตบางรัก : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฐรดา เชียงฉิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก รวมทั้งในกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมของประเทศที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองมหานคร จึงต้องการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครทุกๆ ด้าน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริม สร้างสรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และปัจจุบันอยู่ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ก้าวขึ้นสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. 2575 โดยกำหนดการพัฒนาและรูปแบบการดำเนินการ การจัดการมูลฝอยไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย เพื่อมุ่งหวังให้เมืองกรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่ปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย สำนักงานเขตบางรัก ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการของกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น และเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี และสอดรับกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้พื้นที่เขตบางรักเป็นเขตที่น่าอยู่ มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สมกับเป็นเขตย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน 9.2 ปริมาณมูลฝอยลดลง ส่งเสริมประชาชน ชุมชน โรงเรียน ร้านค้า สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก ให้นำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำมาทิ้งสร้างความสกปรกและกีดขวางผิวการจราจร ตามถนนสายหลัก สายรอง ซอยต่างๆ ในพื้นที่เขตบางรัก 9.3 การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเขตบางรักมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชน 9.4 ประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรักเล็งเห็นความสำคัญ เกิดการมีส่วนร่วม มีจิตสำนึกตระหนักถึงปัญหาในการจัดการมูลฝอย รวมทั้งร่วมส่งเสริมพฤติกรรมการลด และคัดแยกมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมสามารถดำเนินการด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการสาธิตในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ - ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่เขต สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และลดปริมาณขยะในองค์กรได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-06)

100.00

06/09/2564 : ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-17)

100.00

17/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-03-02)

100.00

3/2/2021 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-11)

35.00

11/02/2564 : - จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-19)

30.00

1/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมประชาชน ชุมชน โรงเรียน ร้านค้า สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก ให้นำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำมาทิ้งสร้างความสกปรกและกีดขวางผิวการจราจร ตามถนนสายหลัก สายรอง ซอยต่างๆ ในพื้นที่เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-04)

22.00

1/4/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมประชาชน ชุมชน โรงเรียน ร้านค้า สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก ให้นำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำมาทิ้งสร้างความสกปรกและกีดขวางผิวการจราจร ตามถนนสายหลัก สายรอง ซอยต่างๆ ในพื้นที่เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-22)

20.00

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการรณรงค์ส่งเสริมประชาชน ชุมชน โรงเรียน ร้านค้า สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก ให้นำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำมาทิ้งสร้างความสกปรกและกีดขวางผิวการจราจร ตามถนนสายหลัก สายรอง ซอยต่างๆ ในพื้นที่เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-21)

16.00

21/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุที่ใช้ตามโครงการ 3. ประสานร้านค้าขอใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ เพื่อพิจารณาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-28)

8.00

- มอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการ - จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญาพิจารณาอนุมัติ - รออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบดำเนินโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในการจัดซื้อตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจรับพัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-6980

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-6980

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-891

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 103.31

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.71

100 / 100
2
53.86

100 / 100
3
77.23

100 / 100
4
103.31

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **