ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50040000-7020

สำนักงานเขตบางรัก : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฐรดา เชียงฉิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือตรอก ซอย ที่รถเก็บมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชุน ส่งให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องมีอาสาชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ สำนักงานเขตบางรัก จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน โดยว่าจ้างอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อชักลากมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึงออกมาพักไว้ที่จุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้จัดเก็บได้โดยสะดวก โดยกรุงเทพมหานครจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครงานบริการสาธารณะ (ชักลากมูลฝอยในชุมชน) วันละ 150 บาท จำนวน 15 วันต่อเดือน และให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุ เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 ชุมชนมีความรับผิดชอบในส่วนของการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมชุมชน 2 การจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหามูลฝอยตกค้าง 3 เกิดกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนจากความร่วมมือและร่วมใจที่ทำงานด้วยกัน 4 คู คลอง มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 5 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 4 ชุมชน มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยจำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒารา จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-03)

100.00

03/09/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาประสานอาสาสมัครชักลากมูลฝอยและออกตรวจพื้นที่และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - ดำเนินการรวบรวมเอกสารตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม ประจำเดือนกันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,974 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-02)

95.00

02/09/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาออกตรวจพื้นที่และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - ดำเนินการรวบรวมเอกสารตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,974 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-16)

90.00

16/08/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาออกตรวจพื้นที่และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - ดำเนินการรวบรวมเอกสารตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,974 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-16)

80.00

16/07/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาออกตรวจพื้นที่และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - ดำเนินการรวบรวมเอกสารตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,974 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-17)

70.00

17/06/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาออกตรวจพื้นที่และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - ดำเนินการรวบรวมเอกสารตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวนเงิน 16,202 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,202 บาท - ประสานอาสาสมัครชักลากในชุมชนให้ปฏิบัติหน้าที่ และระมัดระวังดูแลตนเองสวมอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายทุกครั้ง และจัดส่งเอกสารเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-17)

65.00

17/05/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาออกตรวจพื้นที่และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - ดำเนินการรวบรวมเอกสารตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนเงิน 16,202 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,202 บาท - ประสานอาสาสมัครชักลากในชุมชนให้ปฏิบัติหน้าที่ และระมัดระวังดูแลตนเองสวมอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายทุกครั้ง และจัดส่งเอกสารเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-20)

50.00

20/04/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาออกตรวจพื้นที่และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - ดำเนินการรวบรวมเอกสารตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวนเงิน 16,202 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-02)

45.00

3/2/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาออกตรวจพื้นที่และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - ดำเนินการรวบรวมเอกสารตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเงิน 16,022 บาท - เบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อตามโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,202 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-11)

20.00

11/02/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาออกตรวจพื้นที่และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒารา จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - ดำเนินการรวบรวมเอกสารตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวนเงิน 16,202 บาท - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกขยะของอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 6,000 บาท รวมจำนวนเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น 16,022 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-19)

30.00

1/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 16,202 จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒารา จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - ดำเนินการรวบรวมเอกสารและตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 16,202 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกขยะของอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 6,000 บาท รวมจำนวนเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น 16,202 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-04)

22.00

1/4/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก และออกสำรวจการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีอาสาสมัคร จำนวน 4 ชุมชน จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒารา จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไปถึง เดือนกันยายน 2564 - รวบรวมเอกสารและตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างการตรวจสอบฎีกา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-22)

20.00

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาออกสำรวจพื้นที่และประสานอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 4 ชุมชน ซึ่งมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยจำนวน 7 คน ตามคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากสำนักงานเขตบางรัก ปีงบ 2564 ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒารา จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไปถึง เดือนกันยายน 2564 และอยู่ระหว่างดำเนินการและรวบรวมเอกสารตั้งเบิกประจำเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-21)

16.00

21/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาสาสมัคร และออกคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 4 ชุมชน มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยจำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-28)

8.00

- มอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ - จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติเงินประจำงวด - จัดทำประกาศการรับสมัคร ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัคร และออกคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 4 ชุมชน มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยจำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานความร่วมมือและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาวัสดุโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ทางชุมชนจ่าย 50% ทางสำนักงานเขตบางรักจ่าย 50%
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลและสรุปรายงานเสนอคณะผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-7020

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-7020

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-891

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 103.31

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.71

100 / 100
2
53.86

100 / 100
3
77.23

100 / 100
4
103.31

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **