ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50050000-3200

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางอรพินท์ แสสนธิ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพของคนไทย และเป็นสาเหตุของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 11.7 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1,2000,000 คน และพบว่าผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุน้อยลงโดยส่วนใหญ่เริ่มสูบในช่วงวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่เพื่อไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่ เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่ายห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ สำนักงานเขตปทุมวัน จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 - 2562 ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตปทุมวัน ให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

50050400/50050400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เขตปทุมวัน 2. เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะในพื้นที่เขตปทุมวัน เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 3. เพื่อส่งเสริมกลไกการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในพื้นที่เขตปทุมวัน

เป้าหมายของโครงการ

1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางเขตปลอดบุหรี่ 2. มีการดำเนินงานเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบในพื้นที่เขตปทุมวัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-30)

30.00

30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวมีรูปแบบเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก ซึ่งจากสถานการณ์ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับมาตรการต่างๆของรัฐ และเพื่อตอบสนองนโยบาย Social Distancing ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้ จึงได้ยกเลิกโครงการ และคืนงบประมาณแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวมีรูปแบบเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก ซึ่งจากสถานการณ์ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับมาตรการต่างๆของรัฐ และเพื่อตอบสนองนโยบาย Social Distancing ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้ จึงได้ยกเลิกโครงการ และคืนงบประมาณแล้ว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-22)

30.00

22/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-29)

30.00

29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-27)

30.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :- กิจกรรมตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เป็นกิจกรรมที่ต้องรวมคนจำนวนหมู่มาก จึงส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดประชุมคณะทำงาน เขตปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดการประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ระดับเขต เขตปทุมวัน เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ เขตปทุมวัน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมรณรงค์เขตปลอดบุหรี่
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลรายงานผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3200

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3200

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0790

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
53.45

100 / 100
3
56.43

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **