ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50050000-3205

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางปณณพร แผ้วสกุณี(6339)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกีฒาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในสังคมมากขึ้นอันเรื่องมาจากภาครัฐ และเอกชนให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กีฒ่าเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสังคม เช่นปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ในห้วงเวลาที่ผ่านมกรุงเทพมหานครได้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬา เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ พร้มอทั้งสร้างทักษะพื้นฐานทางการกีฬาอย่างกว้างขวาง

50051000/50051000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ๒ เพื่อพัฒนาด้านกายภาพของลานกีฬาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม พร้อมที่จะให้บริการ เด็ก เยาวชน และประชาชนเพื่อนันทนาการ ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ๓ เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว ๔ เพื่อการจัดระเบียบ และสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ ๕ เพื่อให้เกิดประชาคมกีฬา นำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีพัฒนาการ ในการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมกีฬาเขตพื้นที่ ๖ เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬากรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรม ๗ เพื่อประสานการดำเนินงานด้านลานกีฬากับชุมชน สำนักงานเขต และสำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตปทุมวัน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคม อาสาฯลานกีฬา เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 23,436.00 บาท และกันยายน 2563 จำนวน 22,680.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคม อาสาฯลานกีฬา เดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคม อาสาฯลานกีฬา เดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคม อาสาฯลานกีฬา เดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศปิดลานกีฬาตั้งแต่ 18 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคม อาสาฯลานกีฬา เดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคม อาสาฯลานกีฬา เดือนกุมพาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-28)

35.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคม อาสาฯลานกีฬา เดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคม อาสาฯลานกีฬา เดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคม อาสาฯลานกีฬา เดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

2019-11-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคม อาสาฯลานกีฬา เดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
:98%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการพัฒนากีฬาพื้นฐาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการพัฒนากีฬาพื้นฐาน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการพัฒนากีฬาพื้นฐาน
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3205

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3205

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0790

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
53.45

100 / 100
3
56.43

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **