ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50050000-3210

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางปณณพร แผ้วสกุณี(6339)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านการพัฒนาคุณภาพจองเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม จึงได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเยาวชนด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเยาวชนขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นโยชน์ต่อชุมชนแะสังคม ซึ่งการที่เยาวชนได้มีกิจกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาพในสังคมควรให่การส่งเสริมและสนับสนุน

50051000/50051000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างเยาวชนกลุ่มต่างๆ 2. เพื่อส่งเสริมความเข็มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน รวมไปถึงการให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีการรวมกลุ่มแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม 3.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานการดำเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเขต และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ดัชนีตัวชี้วัด - ด้านปริมาณ 1. กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 2. มีกรรมการและสมาชิกสภาเยาวชนเขตที่มีส่วนร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมจำนวน 30 คน - ด้านคุณภาพ 1. เกิดกลุ่มสภาเด็กเยาวชนเขต มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสะท้อน ปัญหาของเยาวชนในพื้นที่ 2. เกิดรูปแบบกิจกรรมและกระบวนการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมทุก ภาคส่วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-09-28)

67.00

2020-9-28 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดกิจกรรมประชุมสภาเด็กและเยาวชนได้เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงงดจัดกิจกรรมประชุมสภาเด็กและเยาวชน แต่มีการจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างโครงการทุกเดือน

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงงดจัดกิจกรรมประชุมสภาเด็กและเยาวชน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-08-28)

67.00

2020-8-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาฯสภาฯเด็ก และประกันสังคม เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-07-29)

61.00

2020-7-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-06-29)

61.00

2020-6-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคมอาสาสมัครฯสภาเด็ก ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

2020-5-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

2020-4-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคมอาสาสมัครฯสภาเด็ก ประจำเดือน ก.พ. - มี.ค. 2563 จำนวน 9,072.- บาท,เบิกค่าประกันสังคม ประจำเดือน ก.พ.-มี.ค.2563 จำนวน 432.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

2020-3-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

2020-2-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคมอาสาสมัครฯสภาเด็ก ประจำเดือน ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

2020-1-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน ครั้งที่ 2 และเบิกค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ,เบิกค่าจ้างเหมารถบัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

2019-12-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-11-27)

13.00

2019-11-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน ,จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน และเบิกค่าอาหาร และเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรม"สานสัมพันธ์ในสภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน"
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรม"สานสัมพันธ์ในสภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน"
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมศึกษาดูงานการเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมศึกษาดูงานศุนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะสภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะสภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3210

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3210

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0816

ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความพึงพอใจ(โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
61.00

100 / 100
4
67.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **