ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50050000-3211

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางปณณพร แผ้วสกุณี(6339)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสืบสาน ทำนุบำรุง การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้ดำรงอยู่สืบไปจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไทยทุกคน ซึ่งมีหลายวิธีการด้วยกัน เช่น การรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะประเพณีในชุมชนให้คนในชุมชนตระหนักถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจและสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เข้ามาได้เป็นการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของประเพณีไทยความรับผิดชอบในการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้กับคนไทยทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้งภาคเอกชนต้องร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานการบริการความรู้ วิชาการ และทุนทรัพย์สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน การรณรงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกฟื้นฟู และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติของชาติ ส่งเสริมให้ใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ปลูกฝังทัศนคติว่าทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้างประชาสัมพันธ์ผลงานทางด้านวัฒนธรรม ด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ

50051000/50051000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย 2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย 3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมอันดี ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 4. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนราชการ ชุมชน วัด โรงเรียน และภาคเอกชน ในพื้นที่เขตปทุมวัน 5. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตปทุมวัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยและวันสำคัญ ได้แก่ งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันเด็กแห่งชาติ งานวันสงกรานต์ และงานวันแม่แห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-07-29)

27.00

2020-7-29 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 135,850.00 บาท ในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันเด็กแห่งชาติ ในส่วนโครงการอื่นๆไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-06-29)

27.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-05-27)

27.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-04-29)

27.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-03-25)

27.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-02-28)

27.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าวัสดุวันเด็ก จำนวน 59,600.- บาท และเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 60,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-01-30)

13.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 11,250.- บาท เบิกค่าใช้จ่ายวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 5,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-12-26)

13.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมวันสงกรานต์
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็กพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมวันเข้าพรรษา
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเ็ดจพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:กิจกรรมวันแม่เเห่งชาติ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3211

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3211

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0811

ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความพึงพอใจ(โครงการจัดการวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 27.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

100 / 100
2
27.00

100 / 100
3
27.00

100 / 100
4
27.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **