ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50050000-3214

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางปณณพร แผ้วสกุณี(6339)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทย ยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคำนึงถึงความพอดีและความพอประมาณ อย่างมีเหตุมีผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีกินดี มีความสุข และกรุงเทพมหานครได้นำแนว พระราชดำริดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่ง โอกาสทุกคน ตั้งตัวและเติบโตได้ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น เพื่อทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ ของตนเอง หรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยการออม แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของเงินออม และนำความรู้ ด้านการบริหารเงินออมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการดำเนินการในพื้นที่ จะต้องจัดกิจกรรมในการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมวินัยด้านการออมเงินอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ด้านการออม การจัดทำข้อมูลประชาชนผู้รับบริการตรวจสุขภาพการเงิน การรายงานผลการดำเนินงานการจัดประชุมคณะกรรมการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรจัดทำโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขึ้น

50051000/50051000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน สำนักงานเขตปทุมวัน โดยประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขต และสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลางได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และช่องทางเข้าสู่ระบบการออมทุกประเภทได้อย่างรวดเร็ว ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น อันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออม และใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือนำไปลงทุนในช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยให้คำแนะนำและเน้นให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในการบริหารจัดการเงินรายได้ของตนเองและครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ให้ความรู้ทางด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้นอันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกครบครัว และประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออม และใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือนำไปลงทุนในช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จำนวน 16 ครั้งๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-29)

10.00

2020-7-29 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 5-8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-28)

35.00

2020-2-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1-4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 9 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และของที่ระลึก
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3214

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3214

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0790

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
53.45

100 / 100
3
56.43

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **