ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ : 50050000-3220

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ชัชรินทร์ แนมขุนทด(080-165-9070)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในกรุงเทพมหนครมีพื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรม กับประชาชนหลายจุุด จึงต้องมีการปรับ แก้ไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมพื้นที่ เช่น การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง มีการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยตามเงื่อนไขการลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมที่กรุงเทพมหานครกำหนด และดำเนินการตามแผนดังกล่าว

50050300/50050300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวันมีความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น 3. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา 4. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและลดจุดเสียงภัยที่จะเกิดขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ได้อย่างน้อย 5 ดวง 2. ลดพื้นที่เสี่ยงภัยหรือจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมต่อประชาชน ในพื้นที่เขตปทุมวัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-21)

100.00

2020-8-21 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-23)

75.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-18)

80.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..กำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามหนังสือที่ กท 4403/1402 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563 ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง ยอดรวมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 221 ดวง ยอดรวมการติดต้้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

.ตามหนังสือที่ กท 4403/1089 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563 ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 ดวง ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง ยอดรวมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 221 ดวง ยอดรวมการติดต้้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามหนังสือที่ กท 4403/712 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563 ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง ยอดรวมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 217 ดวง ยอดรวมการติดต้้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-21)

30.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามหนังสือที่ กท 4403/4311 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563 ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 51 ดวง ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง ยอดรวมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 217 ดวง ยอดรวมการติดต้้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

2019-12-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ตามหนังสือที่ กท 4403/5601 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563 ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 79 ดวง ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง ยอดรวมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 83 ดวง ยอดรวมการติดต้้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามหนังสือที่ กท 4403/5254 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563 ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 ดวง ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง ยอดรวมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 4 ดวง ยอดรวมการติดต้้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามหนังสือที่ กท 4403/4777 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ 2563 ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง ยอดรวมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง ยอดรวมการติดต้้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่เสี่ยง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจตราความเรียบร้อยของการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3220

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3220

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0792

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **