ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 50050000-3228

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางธนิดา ขำสุวรรณ โทร.6329

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตปทุมวันมีหน้าที่ดูแลด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกิน และการตัดสินใจ เพื่อส่งเสริม พัฒนาแนวคิดให้กับบุคลากร ครู และผู้ปฏิบัติงาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

50050700/50050700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครู มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนในโรงเรียน 2. เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามแนวพระราชดำริ 3. เพื่อให้บุคลากร ครู ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญห่า

เป้าหมายของโครงการ

ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-28)

75.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดปทมุวนารามฯ อยู่ระหว่างดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-28)

65.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-28)

55.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ จัดเตรียมแผนการดำเนินการ ในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ดำเนินการจัดเตรียมแผนการจัดการเเรียนการสอนให้แก่นักเรียน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการตามแผนของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเตรียมการขออนุมัติเงินประจำงวดให้แก่โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนสรุปและรายงานผลการดำเนินการส่งสนข.
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สำนักงานเขตรวบรวมรายงานส่งสนศ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3228

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3228

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0790

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
53.45

100 / 100
3
56.43

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **