ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50050000-3235

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุรศักดิ์ จันทนฤกษ์ โทร.6325

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตปทุมวันเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง ในแต่ละวันมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมิใช่ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชน ในฐานะผู้ทำให้เกิดขยะมูลฝอย ปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จ คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอย รีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในพื้นที่ชุมชน เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย ลดปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับขยะตกค้าง สำนักงานเขตปทุมวันจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อชักลากมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึงออกมาพักไว้ที่จุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้จัดเก็บได้โดยสะดวก โดยกรุงเทพมหานครจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครงานบริการสาธารณะ (ชักลากมูลฝอยในชุมชน) วันละ 150 บาท จำนวน 15 วันต่อเดือน และให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุ เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด

50050600/50050600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ เรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน 2. ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3. เพื่อให้พื้นที่สำนักงานเขตปทุมวันสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ในพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 8 ชุมชน มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนละ 1 คน ดังนี้ 1. ชุมชนบ้านครัวใต้ 2. ชุมชนวัดชัยมงคล 3. ชุมชนวัดบรมนิวาส 4. ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม 5. ชุมชนซอยร่วมฤดี 6. ชุมชนซอยโปโล 7. ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ 8. ชุมชนริมคลองหงส์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน กค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือน มิย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :อาสาสมัครฯ ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-27)

30.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-22)

25.00

22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-25)

20.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-28)

15.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือน ตค. - ธค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-06)

10.00

6/12/2562 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครประจำชุมชน เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างให้ชุมชนจัดส่งรายชื่ออาสาสมัครฯ เพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯเดือน ตค.62
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯเดือน พย.62
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯเดือน ธค.62
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯเดือน มค.63
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯเดือน กพ.63
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯเดือน มีค.63
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯเดือน เมย.63
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯเดือน พค.63
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯเดือน มิย.63
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯเดือน กค.63
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯเดือน สค.63
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือน กย. 63
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3235

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3235

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0793

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
20.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **