ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50050000-3237

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุรศักดิ์ จันทนฤกษ์ โทร.6325

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครจากปริมาณขยะที่ถูกผลิตขึ้นวันละประมาณเก้าพันกว่าตัน ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นขยะอันตรายจากบ้านเรือนที่เกิดขึ้นจากการอุปโภค บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีและสารโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ ซึ่งปริมาณการใช้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างของขยะอันตรายจากบ้านเรือน ได้แก่ หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ ยาหมดอายุ เครื่องสำอางค์หมดอายุ น้ำยา ทำความสะอาดเครื่องเรือน และสุขภัณฑ์ กาว ทินเนอร์ แลคเกอร์ สีทาบ้าน สารฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรกรถ น้ำยาขัดเงา และรักษาเนื้อไม้ ของเสียเหล่านี้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่สัมผัส โดยถ้าได้รับสารพิษเข้าไปในปริมาณสูงอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเวลาอันสั้น แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยก็จะสะสมในร่างกายส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว นอกจากผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยแล้วยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำ และพื้นผิวดิน ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อมีผู้เจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้เกิดภาวะความพิการและการว่างงาน รัฐก็จำเป็นต้องให้การสนับสนุนดูแลซึ่งจะกลายเป็นปัญหาในระดับชาติต่อไป

50050600/50050600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด 2.2 เพื่อลดปริมาณขยะด้วยวิธีการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายอย่างถูกวิธี 2.3 เพื่อให้สอดคล้องและสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร 2.4 เพื่อให้พื้นที่เขตปทุมวันมีสภาวะแวดล้อมที่ดี สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ดี 2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น บ้านพักอาศัย ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ อู่ซ่อมรถ ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ฯลฯ ทำการแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป 3.2 กำหนดเข้าจัดเก็บกลุ่มเป้าหมายทุกวันเสาร์ นำมารวมไว้ที่จุดรวมขยะอันตราย และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชทุกเดือน 3.3 มีการจัดเก็บร่วมกับกิจกรรมเก็บสิ่งของเหลือใช้ (ขยะชิ้นใหญ่) ตามแผนปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย ณ ห้างสยามพารากอน และสถานประกอบการในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

31/7/2563 :เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ ห้างเซ็นทรัล สาขาชิดลม และสภากาชาดไทยได้ปริมาณรวม 1,390 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/6/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ อาคาร GPF ถนนวิทยุ อาคารหอพักเรือนวิรัชมิตร (CU I-House) และอาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-27)

30.00

27/3/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 4 และอาคารคิวเฮ้าส์ ถนนเพลินจิต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-22)

25.00

22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บขยะอันตราย ณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-25)

20.00

25/1/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 และโรงแรมไอบิท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-28)

15.00

28/12/2562 : จัดเก็บขยะอันตราย ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลม และสยามพารากอน ได้ปริมาณ 2,640 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-06)

10.00

6/12/2562 : เข้าเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสยามพารากอน และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ ได้ปริมาณ 3.010 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และชุมชนบ้านครัวใต้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงานของโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:อนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเก็บขยะอันตรายตามแผน ตค.62
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเก็บขยะอันตรายตามแผน พย.62
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเก็บขยะอันตรายตามแผน ธค.62
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดเก็บขยะอันตรายตามแผน มค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเก็บขยะอันตรายตามแผน กพ.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:จัดเก็บขยะอันตรายตามแผน มีค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดเก็บขยะอันตรายตามแผน เมย.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:จัดเก็บขยะอันตรายตามแผน พค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:จัดเก็บขยะอันตรายตามแผน มิย.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:จัดเก็บขยะอันตรายตามแผน กค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:จัดเก็บขยะอันตรายตามแผน สค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:จัดเก็บขยะอันตรายตามแผน กย.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 16
:สรุปและรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3237

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3237

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0794

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
15.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **