ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R : 50050000-3239

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุรศักดิ์ จันทนฤกษ์ โทร.6325

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตปทุมวันเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจ ของกรุงเทพมหานครโดยมีประชาชนสัญจรเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน อีกทั้งเป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าใหญ่ของประเทศ จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจ จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2540 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ 8,000 ตัน / วัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จัดเก็บได้ประมาณ 9,500 ตัน / วัน ในอนาคตถ้าไม่มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการลดปริมาณมูลฝอยจะทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกๆปี คาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2558 จะมีปริมาณมูลฝอยประมาณ 12,000ตัน / วัน จะเป็นผลก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กรุงเทพมหานคร ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกปริมาณมูลฝอยโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1. ขยะสดหรือขยะเปียก เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เช่น เศษอาหาร เศษกิ่งไม้ ใบไม้ เปลือกผลไม้ เป็นต้น 2. ขยะที่ยังใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการ การผลิตนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก เป็นต้น 3. ขยะอันตราย เป็นขยะที่ก่อให้เกิดสารพิษอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟนีออน กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น

50050600/50050600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 20

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

31/7/2563 : จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนซอยพระเจน ชุมชนบ้านครัวใต้ และชุมชนตรอกสลักหิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/6/2563 : ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ให้แก่นักเรียนของ กศน.ปทุมวัน และประชาชนในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 : เข้าประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : เข้าประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ศูนย์บริการสาธารณะสุข 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-27)

30.00

27/3/2563 : ประชาสัมพันธ์เพื่อลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนตรอกสลักหิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-22)

25.00

22/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-25)

20.00

25/1/2563 : จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ โรงเรียนวัดดวงแข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-28)

15.00

28/12/2562 : เข้าประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอย ณ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สำนักงานใหญ่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-06)

10.00

6/12/2562 : จัดกิจกรรมและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ในบริเวณสถานที่จัดงานกาชาด สวนลุมพินี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 :เข้าแนะนำการคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนบ้านครัวใต้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:อนุม้ติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรม เดือน ตค.62
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรม เดือน พย.62
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรม เดือน ธค.62
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรม เดือน มค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรม เดือน กพ.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:จัดกิจกรรม เดือน มีค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดกิจกรรม เดือน เมย.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:จัดกิจกรรม เดือน พค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:จัดกิจกรรม เดือน มิย.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:จัดกิจกรรม เดือน กค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:จัดกิจกรรม เดือน สค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:จัดกิจกรรม เดือน กย.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3239

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3239

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0793

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
20.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **