ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ : 50050000-3241

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางธนิดา ขำสุวรรณ โทร.6329

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ เป็นเสมือนแหล่งศึกษาพัฒนาการศึกษาที่ทุกหน่วยงานให้ความสนใจ สามารถนำไปเป็นตัวอย่าง และเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

50050700/50050700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำพระราชดำริ มาใช้ในการพัฒนางานวิชาอาชีพของโรงเรียน 2. เพื่อให้ข้าราชการครูของทุกโรงเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอนซึ่งกันและกัน 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักเรียนช่วยเหลือตัวเองได้พัฒนาตามความสามารถและความต้องการของชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ 2. ด้านคุณภาพ โรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้วิชาอาชีพตามแนวพระราชดำริ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : โรงเรียนดำเนินการตามโครงการแรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนและเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนและเบิกจ่ายเงิน ภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ยังเหลือ อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-28)

65.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ เตรียมดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการในปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-24)

65.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอนและเบิกจ่ายเงินตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-28)

50.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-29)

25.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-26)

20.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจา่่ยงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3241

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3241

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0790

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
53.45

100 / 100
3
56.43

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **