ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50050000-3246

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางธนิดาา ขำสุวรรณ โทร. 6329

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัด โดยฝึกฝนเยาวชน ให้รู้จัดการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด จึงจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่นักเรียนในสังกัดขึ้น

50050700/50050700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีความสามัคคีในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชนให้แข็งแรง 3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่ดีและถูกต้องในการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ระดับชาติ 4. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข 5. นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1.นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน จำนวน 4,593 คน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 2.ชนิดกีฬานักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัดการแข่งขัน 20 ชนิด ดังนี้ (1) กอล์ฟ (11) ฟุตซอล (หญิง) (2) กรีฑา (12) ฟุตบอล (ชาย) (3) เซปักตระกร้อ (13) ฟุตบอล (หญิง) (4) เทควันโด (14) มวยไทยสมัครเล่น (5) เทนนิส (15) ยิมนาสติกลีลา (6) เทเบิลเทนนิส (16) ลีลาศ (7) บาสเกตบอล (17) วอลเลย์บอล (8) แบตมินตัน (18) วอลเลย์บอลชายหาด (9) เปตอง (19) ว่ายน้ำ (10) ฟุตซอล (ชาย) (20) หมากรุกไทย/หมากฮอสไทย ด้านคุณภาพ -นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวันได้มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง -นักเรียนรู้จักการเล่นกีฬาตลอดจนได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-29)

10.00

29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สำนักการศึกษาา มีหนังสือที่ 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต แจ้งยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่ได้รับเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่ได้รับอนุม้ติเงินประจำงวด เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างารออนุมัติเงินประจำงวด และยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว กำนหดจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลโครงการ กำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมความพร้อมการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการตามแผน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจา่่ยงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3246

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3246

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0790

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
53.45

100 / 100
3
56.43

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **