ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50050000-3254

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุรศักดิ์ จันทนฤกษ์ โทร.6325

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตปทุมวันเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครโดยมีประชาชนสัญจรเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าใหญ่ของประเทศ จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอนาคตถ้าไม่มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการลดปริมาณมูลฝอยจะทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ซึ่งก่อให้เกิดกลิ่น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เช่น เศษอาหาร เศษกิ่งไม้ ใบไม้ เปลือกผลไม้ กากกาแฟ ฯลฯ เป็นต้น 2. ขยะที่ยังใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิต นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก เป็นต้น 3. ขยะอันตราย เป็นขยะที่ก่อให้เกิดสารพิษอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟนีออน กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น สำนักงานเขตปทุมวัน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผักผลไม้ในครัวเรือน นำมาแปรสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บและทำลายและ เป็นการประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

50050600/50050600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอย โดยเน้นขยะอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 2.2 เพื่อแก้ปัญหาขยะอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดความสกปรกเน่าเหม็น 2.3 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บและทำลาย และใช้ทรัพยากรให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยการทำน้ำยาอเนกประสงค์ น้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ หรือสบู่จากกากกาแฟ เพื่อไว้ใช้เองในครัวเรือน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน เป็นผู้ดำเนินการสาธิตวิธีการทำ และส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทำไว้ใช้เอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ ณ โรงเรียนวัดบรมนิวาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : แจกจ่ายน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

31/7/2563 : จัดกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ณ ชุมชนซอยพระเจน ชุนชมบ้านครัวใต้ และชุมชนตรอกสลักหิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/6/2563 : จัดกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ณ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 : ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขต และศูนย์การเรียนรู้ใต้ทางด่วนพงษ์พระราม โดยการจัดทำน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : ่เข้าประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-27)

30.00

27/3/2563 : เข้าส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ณ ชุมชนซอยร่วมฤดี และชุมชนตรอกสลักหิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-22)

25.00

22/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-25)

20.00

25/1/2563 : จัดกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดดวงแข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-28)

15.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-06)

10.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:อนุม้ติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรม เดือน ตค.62
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรม เดือน พย.62
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรม เดือน ธค.62
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรม เดือน มค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรม เดือน กพ.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:จัดกิจกรรม เดือน มีค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดกิจกรรม เดือน เมย.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:จัดกิจกรรม เดือน พค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:จัดกิจกรรม เดือน มิย.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:จัดกิจกรรม เดือน กค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:จัดกิจกรรม เดือน สค.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:จัดกิจกรรม เดือน กย.63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3254

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3254

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0793

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
20.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **