ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50050000-3256

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวภัทรมาส พิกุลหอม โทร.6325

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตปทุมวันเป็นพื้นที่ที่ประชากรมีความหนาแน่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากร ทำให้ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันกับการเจริญเติบโตของเมืองมาโดยตลอด ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ยังขาดพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เมื่อเทียบกับเป้าหมายตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ดังนั้นจึงควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ทัศนีย์ภาพเมืองให้ร่มรื่นสวยงามน่าอยู่อาศัย โดยเน้นให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกมิติ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฟอกอากาศ ลดมลพิษ เพิ่มความร่มรื่นสวยงาม เป็นที่ดึงดูดและพักผ่อนสายตา ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดของสังคมเมืองจากปัญหาการจราจรแออัด คับคั่ง ให้คนเมืองได้สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น

50050600/50050600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นทีสีเขียวบริเวณเกาะกลางและสวนหย่อม ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตปทุมวันให้สวยงาม ร่มรื่น

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกซ่อมต้นไม้ ไม้ประดับบริเวณเกาะกลางถนนวิทยุ ทางเท้าถนนอังรีดูนังต์ และเกาะกลางถนนพระราม 4 บริเวณหน้าวัดหัวลำโพง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-27)

100.00

27/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-22)

90.00

22/2/2563 : ตรวจรับพัสดุเรียบร้อย อยู่ระหว่างตั้งฏีกาเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-25)

60.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งวัสดุ อุปกรณ์และต้นไม้ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-28)

55.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-06)

50.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และจัดทำสัญญาจัดซื้อฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:อนุม้ติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอเห็นชอบจัดซื้อวัสดุ ต้นไม้
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ ต้นไมั
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ทำสัญญาจัดซื้อ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ตรวจรับวัสดุ ต้นไม้
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ปลูกต้นไม้ตามจุดทีกำหนดในโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ปลูกต้นไม้ตามจุดทีกำหนดในโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ปลูกต้นไม้ตามจุดทีกำหนดในโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ปลูกต้นไม้ตามจุดทีกำหนดในโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ปลูกต้นไม้ตามจุดทีกำหนดในโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ปลูกต้นไม้ตามจุดทีกำหนดในโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ปลูกต้นไม้ตามจุดทีกำหนดในโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:ปลูกต้นไม้ตามจุดทีกำหนดในโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 15
:ปลูกต้นไม้ตามจุดทีกำหนดในโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3256

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3256

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0797

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **