ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจตู้เขียวระวังภัย : 50050000-3258

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กานต์ฎีกานนท์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

50050900/50050900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยตรวจทั้งสิ้น 13 จุด

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมสภาเยาวชนเขตปทุมวัน จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1 จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตฯ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตปทุมวัน 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนเขตปทุมวัน ณ จังหวัดใกล้เคียง 3 จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชน , สมาชิกสภาเยาวชน เขตปทุมวัน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ ครั้ง ณ สำนักงานเขตและชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน 4 จัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-02)

60.00

2/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-25)

40.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-31)

0.00

ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยทุกวันโดยไม่มีวันหยุด จำนวน 12 จุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :1.เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เนื่องจากภารกิจมีเป็นจำนวนมาก 2.ภารกิจซ้ำซ้อน อาจทำให้เจ้าหน้าที่ขาดประสิทธิภาพ 3.เจ้าหน้าที่ไม่กระตือรือร้นในการปฏิบัติออกตรวจ 4.เจ้าหน้าที่เทศกิจขาดความชำนาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 5.การขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นอาจได้รับความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำสมุดควบคุมการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย (ตู้เขียว)พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจและลงรายงานในสมุดควบคุมก่ตรวจตู้เขียวอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำสมุดรายงานการปฏฺบัติงานตามโครงการเทศกิจจราจร/อาสาพาน้อข้ามถนน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง และลงรายการในสมุดรายงานปฏิบัติอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำสมุดควบคุมการตรวจรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าพร้อมให้ชุดสายตรวจจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ กวดขัน ห้ามมิให้มีรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า พร้อมลงรายการในสมุดควบคุมการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3258

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3258

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0792

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **