ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า : 50050000-3259

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กานต์ฎีกานนท์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามโนบายผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าของประชาชน

50050900/50050900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อไม่ให้มีการจอดหรือวิ่งรถบนทางเท้า

เป้าหมายของโครงการ

อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-02)

60.00

2/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-25)

40.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน และประชุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รับจ้าง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดชุดสายตรวจออกตรวจตรา ประชาสัมพันธ์ และกวดขัน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง มิให้นำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจอดรอรับผู้ใช้บริการในพื้นที่ส่วนบุคคลหรือของเอกชน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:หากพบการฝ่าฝืน ใช้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามลำดับ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:หากได้รับแจ้งทางไลน์ให้ชุดสายตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ เร่งดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการทันทีแล้วรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:หากมีการยึดของกลาง ให้ชุดสายตรวจพื้นที่หรือชุดสายตรวจที่ดำเนินการจับกุมของกลาง ทำการส่งมอบของกลางเป็นหลักฐานตามระเบียบ มอบให้กับงานคดีและธุรการไว้รอผู้มาติดต่อแสดงตนไถ่ถอนของกลางคืนตามระเบียบต่อไป
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3259

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3259

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0792

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **