ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนปฏิบัติการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงส่วางเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงภัย : 50060000-3395

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปรกรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อลดความเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายจากการก่อเหตุอาชญากรรม ทั่วกรุงเทพมหานคร ตามกลยุทธปฎิรูปกรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

50060300/50060300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดจำนวนจุดมืดเปลี่ยวที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมลงจากเดิม 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่่วยงานในการแก้ไขปัญหาของประชาชนเรื่องไฟฟ้าแสงส่วาง

เป้าหมายของโครงการ

สามารถเพิ่มและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างจากเดิมในจุดที่กำหนดไว้ตามแผนที่กำหนด ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย ติดตั้งใหม่ และซ่อมแซม 150 ดวง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 : ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าแสงส่ว่างในพื้นที่ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหา

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

สำรวจไฟฟ้าแสงส่วางในพื้อนที่แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-23)

60.00

ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าแสงส่วางในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-21)

50.00

ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-19)

40.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ๆชำรุดแจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบซ๋อมแซมไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

2020-1-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าแสงส่วางในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวยไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ ประจำเดือน ตุลาคม- พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกสำรวจพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3395

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3395

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **