ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการยานนาวาร่วมใจ คูคลองใสสะอาด : 50060000-3396

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปรกรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวาได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นนแม่น้ำสายหลักมีคูคลองอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งยากต่อการดูแลรักษา จึงเป็นปัญหาให้เกิดน้ำท่วมขังและการเน่าเสียของน้ำทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลองได้รับความเดือดร้อน

50060300/50060300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงสภาพคูคลองในพื้นที่เขตยานนาวา ให้สะอาดสวยงาม 2.2 เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำของคูคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยต่าง ๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน 2.3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 2.4 เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กรุงเทพมหานคร 2.5 เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่เขตยานนาวา และพื้นที่ใกล้เคียง 2.6 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนน ซอยต่าง ๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดการรณรงค์ทำความสะอาด โดยการลอกเลนเก็บขยะและวัชพืชในคู คลอง จำนวน 20 คลอง 3.2 จัดการคุณภาพน้ำเสียในคลอง พร้อมฟื้นฟูสภาพแม่น้ำ ลำคลอง ให้สวยสะอาด จำนวน 20 คลอง 3.3 จัดกิจกรรมเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำในคู คลอง จำนวน 20 คลอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/08/2563 : ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลจำนวน 20 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางน้ำไหลคลองเสาหิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

จัดกิจกรรมจิตอาสา เดือนมิถุนายน จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-23)

65.00

จัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหล จำนวน 2 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลเดือนมีนาคม 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหล จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เปิดทางน้ำไหล เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

2020-1-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนงานกิจกรรมเปิดทางน้ำไหล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกสำรวจพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงาน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3396

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3396

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0962

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **