ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การลงจุตแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง : 50060000-3401

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปรกรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้สอดกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร ทำให้การก่อสร้างอาคารต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารและสอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2526 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เมื่อมีการอนุญาตให้ก่อสร้างบ้าน อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามแบบใบอนุญาต ฝ่ายโยธาจึงต้องดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS)ผ่านระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามระบบผังเมืองรวม

50060300/50060300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ทราบที่ตั้งของอาคาร และสมารถจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ และสะดวกในการค้นหาตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายของโครงการ

ทำให้ทราบสถานที่ตั้งของอาคาร สะดวกในการค้นหา และเป็นระบบตามผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-23)

65.00

ดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม จำนวน 3 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

ตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 11 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสถานที่ที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารเดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการจัดทำแผนงานประจำปี
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ออกใบอนุญาตก่อสร้าง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3401

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3401

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0953

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 51.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **