ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50060000-3404

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีหน้าที่ควบคุมดูแล เป็นผู้บังคับบัญชาฝึกอบรมให้กับลูกเสือและยุวกาชาดภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ หรือผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่ม ฉะนั้น ลูกเสือหรือ ยุวกาชาดจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเป็นผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาได้ เพื่อที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด การที่จะปลูกฝังลักษณะดังกล่าวได้นั้น จำเป็นจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

50060700/50060700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนกระบวนการทางลูกเสือและยุวกาชาด 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบในบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำ 3. เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในทางเดียวกัน 4. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกิจการลูกเสือและยุวกาชาด

เป้าหมายของโครงการ

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วย 1. นายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 80 คน 2. หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน 3. วิทยากร จำนวน 40 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-27)

0.00

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และการดำเนินงานมีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ต้องยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และการดำเนินงานมีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และการฝึกอบรมเป็นแบบพักค้าง มีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และมีการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความเสี่ยง จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-04-24)

0.00

เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรชะลอการดำเนินงานโครงการไว้ก่อน เพราะการจัดกิจกรรมฝึกอบรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรชะลอการดำเนินงานโครงการไว้ก่อน เพราะการจัดกิจกรรมฝึกอบรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-26)

45.00

26/3/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงเลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคทำให้ต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมไป

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคทำให้ต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมไป

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-17)

45.00

17/3/2563 : เดิมกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือศรีสวาท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แต่ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-27)

45.00

27/2/2563 : ได้จัดประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดเพื่อจัดทำคำสั่ง ตารางฝึกและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/ยุวกาชาด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมีปัญาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-04)

40.00

4/2/2563 : กำหนดฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืนระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือศรีสวาท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้จองค่ายและรถบัสแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนและวิทยากรเพื่อมอบหมายหน้าที่และจัดทำตารางฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ทำการจองค่ายและรถบัสแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจค่ายลูกเสือเพื่อหาสถานที่ฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างการจองค่ายลูกเสือ โดยผู้บริหารโรงเรียนกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:จัดสรรจำนวนนักเรียน-ครู ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม/โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-20
สิ้นสุด :2019-11-20
ขั้นตอน 4
:จัดทำหน้งสือขออนุญาตและขออนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:คณะกรรมการจัดประชุมเตรียมความพร้อม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:จัดหาวัสดุอุปกรณ์และจัดเตรียมสถานที่
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 9
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3404

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3404

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **