ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50060000-3409

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

50060700/50060700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม คนละ 600 บาท ให้กับนักเรียน จำนวน 2,736 คน ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 1,641,600.-บาท โดยดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่ การจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ และการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

27/09/2563 : ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จทั้ง 2 รายการ (การจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนและจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล) และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 1. การจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ได้สรรหาบริษัทประกันภัยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน 2. การจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล ได้ดำเนินการแล้วทั้ง 6 โรงเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-25)

50.00

25/07/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง (รายการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล) และขออนุมัติทำประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-24)

40.00

ได้ดำเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุแล้ว โดยโรงเรียนในสังกัดได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนกับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563-วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เบี้ยประกันจำนวน 140 บาท/คน สำหรับการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-27)

35.00

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. จัดทำรายละเอียด รายการจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ/ชุดลูกเสือ ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล 2. ประกาศประกันอุบัติเหตุนักเรียน (ประกาศรอบ 2 เนื่องจากรอบแรกไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา)

** ปัญหาของโครงการ :ในการประกาศประกันภัยอุบัติเหตุรอบแรก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ต้องจัดทำประกาศอีกครั้งซึ่งทำให้การคุ้มครองนักเรียนไม่เป็นไปตามที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-24)

30.00

อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศประกันภัยอุบัติเหตุ และดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บชุด (ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล) ให้แก่นักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-26)

25.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-17)

25.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดหาชุด (ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ) และการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-27)

20.00

27/2/2563 : ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน (การจัดหาชุดฯ และการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ) ตามที่สำนักการศึกษากำหนด ให้โรงเรียนทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-05)

15.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-20)

15.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้กับโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและวางแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผ้า)
:30%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสรรหาบริหษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-15
สิ้นสุด :2020-07-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3409

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3409

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **