ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50060000-3410

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชทานคำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาล ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบและสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ”

50060700/50060700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีระเบียบวินัย 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง เป็นการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่ดีและถูกต้องในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่กีฬาระดับชาติ 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข 5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ทั้ง 6 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,200 คน ในการ แข่งขันระดับสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-24)

20.00

ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/7449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เนื่องจากเป็นโครงการที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

** ปัญหาของโครงการ :เป็นโครงการที่กำหนดดำเนินงานระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563 แต่เนื่องจากต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปก่อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ประกอบกับเป็นโครงการที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากจึงมีความเสี่ยง สำนักการศึกษาจึงได้แจ้งยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-26)

20.00

26/3/2563 : จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-17)

20.00

17/3/2563 : เดิมที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนแขตในเดือนพฤษภาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้อาจมีการเลื่อนเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 1/2563 ออกไป กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาจึงเลื่อนออกไปด้วย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-27)

20.00

27/2/2563 : ได้ประชุมหารือผู้บริหารโรงเรียนแล้วในเบื้องต้น โดยกำหนดคัดเลือกนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (ประมาณเดือนมิถุนายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-05)

15.00

5/2/2563 : ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-20)

15.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนเตรียมจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหารือผู้บริหารโรเงรียนเตรียมวางแผนจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำโครงการ และที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนได้มีการวางแนวทางเบื้องต้นในการจัดการแข่งขันกีฬาในปีนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทและกำหนดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขต
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 4
:จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตแต่ละประเภทตามกำหนดการ
:40%
เริ่มต้น :2020-05-15
สิ้นสุด :2020-05-15
ขั้นตอน 5
:เข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่มเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 6
:เข้าร่วมการแข่งขันระดับกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-17
สิ้นสุด :2020-08-17

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3410

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3410

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **