ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร : 50060000-3419

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและความต้องการของเยาวชนเอง โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ จึงได้นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียนและให้ลูกเสือ ยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะเป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

50060700/50060700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย 2. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย 3. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 4. เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ 5. เพื่อเผยแพร่กิจการยุวกาชาด ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายของโครงการ

สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม จำนวน 49 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-26)

100.00

26/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยโรงเรียนวัดช่องนนทรีได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาเข้าร่วมในพิธีปฏิญาณตนเละสวนสนามยุวกาชาดแล้ว และได้เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-17)

95.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-11)

95.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-27)

90.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-06)

90.00

6/2/2563 :ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนวัดช่องนนทรีเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมซ้อมใหญ่ในวันที่ 26 มกราคม 2563 จำนวน 38 คน และร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ในวันที่ 27 มกราคม 2563 จำนวน 49 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : โรงเรียนวัดช่องนนทรีซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีจะเข้าซ้อมใหญ่ในวันที่ 26 มกราคม 2563 และร่วมพิธีในวันสถาปนา ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : โรงเรียนวัดช่องนนทรีซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี ได้ส่งข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมที่สำนักการศึกษาจัดขึ้น และเตรียมซ้อมใหญ่ในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนซ้อมเดินสวนสนาม โดยโรงเรียนวัดช่องนนทรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อคัดเลือกโรงเรียนตัวแทนเข้าร่วมพิธี
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกซ้อมเดินสวนสนามเพื่อสร้างความพร้อม
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความพร้อมก่อนพิธีปฏิญาณตน (ตามที่สำนักการศึกษากำหนด)
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เข้าร่วมซ้อมใหญ่ตามที่สำนักการศึกษากำหนด
:15%
เริ่มต้น :2020-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
:25%
เริ่มต้น :2020-01-27 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-27 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-28 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-28 00:00:00
ขั้นตอน 8
:โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-02-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-17 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3419

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3419

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **