ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50060000-3421

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุรุจ รักแฟ้น /โทร.6739

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านส่งเสริม สวัสดิการแก่ประชาชน ในด้านความปลอดภัย สุขภาพ พลานามัย นันทนาการ และการอยู่ดีมีสุข ส่วนหนึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนใส่ใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการกีฬา โดยได้จัดตั้งลานกีฬากรุงเทพมหานครกระจายตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ปัจจุบันสำนักงานเขตยานนาวามีลานกีฬาในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 13 แห่ง แบ่งเป็นลานกีฬาประเภท A จำนวน 2 แห่ง และประเภท C จำนวน 11 แห่ง มีการจัดตั้งสโมสรกีฬาของเขตยานนาวา เพื่อยกระดับกิจกรรมด้านกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยจัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อคอยประสานงานด้านกีฬา และรับผิดชอบลานกีฬาต่าง ๆ ในพื้นที่เขตยานนาวา การจัดกิจกรรมด้านการกีฬา และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬา แก่ลานกีฬาในพื้นที่ให้เพียงพอ

50061000/50061000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ในชุมชนต่าง ๆ มีอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและเล่นกีฬา เป็นการพัฒนากีฬาในขั้นพื้นฐาน 3. เพื่อเพิ่มทักษะการกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนให้สามารถพัฒนาสู่การแข่งขันในระดับสากลได้ 4. สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส่งผลให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด เป็นการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน สู่การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่ออาชีพ ต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร ประจำเขตยานนาวา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ลานกีฬาประเภท A จำนวน 2 คน ลานกีฬาประเภท C จำนวน 2 คน ประจำสำนักงานเขตยานนาวา จำนวน 1 คน 2. การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กีฬา ให้แก่ลานกีฬาในเขตยานนาวา จำนวน 13 ลาน 3. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 4 รุ่น ประกอบด้วย - รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย จำนวน 8 ทีม - รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย จำนวน 6 ทีม - รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย จำนวน 8 ทีม - รุ่นประชาชน ชาย จำนวน 8 ทีม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 1.การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จำนวน 4 คน (เบิกค่าตอบแทนเดือน กันยายน 2563) 2. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายไปยังลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 13 ลาน (จัดซื้ออุปกรณ์และแจกจ่ายไปยังลานกีฬาเสร็จสิ้นแล้ว) 3. การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น รายละเอียด ดังนี้ 3.1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย 3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย 3.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 3.4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาสวนรวมใจชาวยานนาวาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 6 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดช่องลม 3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนนนทรีวิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนทวีวัฒนา 4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม ป๋าสิทธิ์1 - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โก๋เจียบ - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม นนทรีA

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-21)

85.00

21/08/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 1.การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จำนวน 4 คน (เบิกค่าตอบแทนเดือน กรกฎาคม 2563 แล้ว) 2. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายไปยังลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 13 ลาน (จัดซื้ออุปกรณ์และแจกจ่ายไปยังลานกีฬาเสร็จสิ้นแล้ว) 3. การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น รายละเอียด ดังนี้ 3.1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย 3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย 3.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 3.4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาสวนรวมใจชาวยานนาวาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 6 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดช่องลม 3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนนนทรีวิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนทวีวัฒนา 4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม ป๋าสิทธิ์1 - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โก๋เจียบ - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม นนทรีA

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/07/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 1.การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จำนวน 4 คน (เบิกค่าตอบแทนเดือน มิถุนายน 2563 แล้ว) 2. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายไปยังลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 13 ลาน (จัดซื้ออุปกรณ์และแจกจ่ายไปยังลานกีฬาเสร็จสิ้นแล้ว) 3. การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น รายละเอียด ดังนี้ 3.1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย 3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย 3.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 3.4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาสวนรวมใจชาวยานนาวาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 6 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดช่องลม 3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนนนทรีวิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนทวีวัฒนา 4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม ป๋าสิทธิ์1 - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โก๋เจียบ - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม นนทรีA

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-18)

75.00

18/06/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 1.การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จำนวน 4 คน (เบิกค่าตอบแทนเดือน พฤษภาคม 2563 แล้ว) 2. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายไปยังลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 13 ลาน (จัดซื้ออุปกรณ์และแจกจ่ายไปยังลานกีฬาเสร็จสิ้นแล้ว) 3. การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น รายละเอียด ดังนี้ 3.1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย 3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย 3.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 3.4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาสวนรวมใจชาวยานนาวาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 6 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดช่องลม 3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนนนทรีวิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนทวีวัฒนา 4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม ป๋าสิทธิ์1 - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โก๋เจียบ - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม นนทรีA

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/05/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 1.การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จำนวน 4 คน โดยหยุดจ้างชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19 รัฐสั่งให้ปิดสถานที่ออกกำลังกาย และเริ่มจ้างต่อในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตามคำสั่งสำนักงานเขตยานนาวาที่ 136/63 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 2. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายไปยังลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 13 ลาน (จัดซื้ออุปกรณ์และแจกจ่ายไปยังลานกีฬาเสร็จสิ้นแล้ว) 3. การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น รายละเอียด ดังนี้ 3.1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย 3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย 3.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 3.4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาสวนรวมใจชาวยานนาวาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 6 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดช่องลม 3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนนนทรีวิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนทวีวัฒนา 4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม ป๋าสิทธิ์1 - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โก๋เจียบ - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม นนทรีA

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-20)

65.00

20/04/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 1.การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จำนวน 4 คน (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนมีนาคม 63 แล้ว โดยเบิกค่าตอบแทนจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 และหยุดจ้างชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563) 2. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายไปยังลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 13 ลาน (จัดซื้ออุปกรณ์และแจกจ่ายไปยังลานกีฬาเสร็จสิ้นแล้ว) 3. การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น รายละเอียด ดังนี้ 3.1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย 3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย 3.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 3.4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาสวนรวมใจชาวยานนาวาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 6 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดช่องลม 3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนนนทรีวิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนทวีวัฒนา 4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม ป๋าสิทธิ์1 - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โก๋เจียบ - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม นนทรีA

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 1.การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จำนวน 4 คน (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนกุมภาพันธ์ 63 แล้ว) 2. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายไปยังลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 13 ลาน (จัดซื้ออุปกรณ์และแจกจ่ายไปยังลานกีฬาเสร็จสิ้นแล้ว) 3. การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น รายละเอียด ดังนี้ 3.1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย 3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย 3.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 3.4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาสวนรวมใจชาวยานนาวาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 6 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดช่องลม 3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนนนทรีวิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนทวีวัฒนา 4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม ป๋าสิทธิ์1 - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โก๋เจียบ - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม นนทรีA

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-21)

45.00

21/2/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 1.การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จำนวน 4 คน (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนมกราคม 63 แล้ว) 2. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายไปยังลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 13 ลาน (จัดซื้ออุปกรณ์และแจกจ่ายไปยังลานกีฬาเสร็จสิ้นแล้ว) 3. การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น รายละเอียด ดังนี้ 3.1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย 3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย 3.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 3.4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาสวนรวมใจชาวยานนาวาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 6 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดช่องลม 3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนนนทรีวิทยา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนทวีวัฒนา 4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม - ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม ป๋าสิทธิ์1 - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โก๋เจียบ - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม นนทรีA

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 1.การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จำนวน 4 คน (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนธันวาคม 62 แล้ว) 2. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายไปยังลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 13 ลาน (จัดซื้ออุปกรณ์และแจกจ่ายไปยังลานกีฬาเสร็จสิ้นแล้ว) 3. การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น รายละเอียด ดังนี้ 3.1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย 3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย 3.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 3.4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย กำหนดแข่งขันในวันที่ 19 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาสวนรวมใจชาวยานนาวาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อยู่ระหว่างการแข่งขันตามวัน เวลาที่ กำหนด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 :เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 1.การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จำนวน 4 คน (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนพฤศจิกายน 62 แล้ว) 2. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายไปยังลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 13 ลาน (จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมแจกจ่ายไปยังลานกีฬา) 3. การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น (อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 1.การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จำนวน 4 คน 2. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายไปยังลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 13 ลาน 3. การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนตุลาคม 62 แล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 1.การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จำนวน 4 คน 2. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายไปยังลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 13 ลาน 3. การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จ้างอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดวัน เวลาในการแข่งขันกีฬา
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์รับสมัครทีม เข้าร่วมการแข่งขัน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-20 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-20 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดแข่งขันกีฬา
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3421

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3421

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0948

ตัวชี้วัด : (6) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **