ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน : 50060000-3433

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายโอภาส ธานี/โทร.6739

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

เด็ก เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องให้ความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างจิตสำนึกที่ดี แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากท่ามกลางสภาวะสังคมในปัจจุบันที่เสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กเร่ร่อน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น สาเหตุของปัญหาต่างๆเหล่านี้มีผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านต่างๆ ทำให้คนในสังคมเกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจ ไม่ยึดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิต ส่งผลให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว สำนักงานเขตยานนาวาร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตยานนาวา และวัดด่าน พระราม3 เขต ยานนาวา จึงได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้รอบตัวด้านต่างๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ระหว่างปิดภาคเรียน ตลอดจนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็ก ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

50061000/50061000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาหาความรู้รอบตัวด้านต่างๆ และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา 2. เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และสำนักงานเขตยานนาวา

เป้าหมายของโครงการ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 75 รูป โดยรับสมัครเด็ก และเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวาและเด็กที่สนใจทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-09-16)

30.00

16/09/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาหาความรู้รอบด้านต่างๆ และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 75 รูป โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวาและเด็กที่สนใจทั่วไปดำเนินโครงการในเดือนเมษายน 2563 (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 ) ***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม***

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-21)

10.00

21/08/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาหาความรู้รอบด้านต่างๆ และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 75 รูป โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวาและเด็กที่สนใจทั่วไปดำเนินโครงการในเดือนเมษายน 2563 (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 ) ***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม***

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-21)

30.00

21/07/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาหาความรู้รอบด้านต่างๆ และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 75 รูป โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวาและเด็กที่สนใจทั่วไปดำเนินโครงการในเดือนเมษายน 2563 (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 ) ***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม***

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-18)

10.00

18/06/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาหาความรู้รอบด้านต่างๆ และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 75 รูป โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวาและเด็กที่สนใจทั่วไปดำเนินโครงการในเดือนเมษายน 2563 (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 ) ***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม***

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-20)

30.00

20/04/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาหาความรู้รอบด้านต่างๆ และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 75 รูป โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวาและเด็กที่สนใจทั่วไปดำเนินโครงการในเดือนเมษายน 2563 (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 ) ***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดโครงการ***

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ต้องยกเลิกการจัดโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ต้องยกเลิกการจัดโครงการ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-23)

30.00

23/3/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาหาความรู้รอบด้านต่างๆ และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 75 รูป โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวาและเด็กที่สนใจทั่วไปดำเนินโครงการในเดือนเมษายน 2563 (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 ) ***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด***

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-21)

25.00

21/2/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาหาความรู้รอบด้านต่างๆ และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 75 รูป โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวาและเด็กที่สนใจทั่วไปดำเนินโครงการในเดือนเมษายน 2563 (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-01-22)

13.00

22/1/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาหาความรู้รอบด้านต่างๆ และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 75 รูป โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวาและเด็กที่สนใจทั่วไปดำเนินโครงการในเดือนเมษายน 2563 (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาหาความรู้รอบด้านต่างๆ และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 75 รูป โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวาและเด็กที่สนใจทั่วไปดำเนินโครงการในเดือนเมษายน 2563 (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาหาความรู้รอบด้านต่างๆ และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 75 รูป โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวาและเด็กที่สนใจทั่วไปดำเนินโครงการในเดือนเมษายน 2563 (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาหาความรู้รอบด้านต่างๆ และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 75 รูป โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวาและเด็กที่สนใจทั่วไปดำเนินโครงการในเดือนเมษายน 2563 (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานด้านสถานที่ หลักสูตร พระวิทยากร และพระพี่เลี้ยง
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดพิธีกรรมต่างๆ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-03-15
สิ้นสุด :2020-03-15
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:สรุปและรายงานผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3433

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3433

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0952

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **