ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 50060000-3435

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวศิริรัตน์ แย้มเพชร/โทร.6739

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนคือกระบวนการเสริมสร้างและส่งเสริมความเจริญให้ครอบคลุมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นหน่วยงานที่ช่วยให้การสนับสนุนและผลักดัน การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะช่วยกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการโดยการกระตุ้นจิตสำนึกและความรับผิดชอบของประชาชนในชุมชนให้ร่วมกันคิด เรียนรู้ สำรวจปัญหา วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง นำไปสู่การก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งนี้หากชุมชนในกรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยความเข้มแข็งยั่งยืน ก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น

50061000/50061000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 2. เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังไม่เคยจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 8 ชุมชน เสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ 1. ชุมชนปากคลองช่องนนทรี 2. ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง2 3. ชุมชนเย็นอากาศ2 4. ชุมชนคลองด่าน 5. ชุมชนวัดคลองภูมิ 6. ชุมชนร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี 7. ชุมชนซอยพัฒนาการ1 8. ชุมชนคลองขวาง ทั้ง 8 ชุมชน จัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/08/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ (อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน) ***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการดำเนินงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด*** และได้กลับมาดำเนินการต่อแล้ว โดยกำหนดจัดทำแผนพัฒนาชุมชนใหม่หมดทั้ง 17 ชุมชน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 9 ชุมชน และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 8 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/07/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ (อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน) ***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการดำเนินงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด*** และได้กลับมาดำเนินการต่อแล้ว โดยกำหนดจัดทำแผนพัฒนาชุมชนใหม่หมดทั้ง 17 ชุมชน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 9 ชุมชน และอยู่ระหว่างการลงพื้นที่และจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจำนวน 8 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-18)

35.00

18/06/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ (อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน) ***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการดำเนินงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด***

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการดำเนินงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-20)

35.00

20/05/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ (อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน) ***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการดำเนินงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด***

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการดำเนินงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-20)

35.00

20/04/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ (อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน) ***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการดำเนินงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด***

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการดำเนินงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการดำเนินงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ (อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน) ***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการดำเนินงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด***

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการดำเนินงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-21)

30.00

21/2/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ (อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-22)

15.00

22/1/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ (อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ (อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ (อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ (อยู่ระหว่างเสนอขออนมุติโครงการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดและเสนอโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-21 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3435

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3435

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0954

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตยานนาวาที่ยังไม่ได้จัดทำแผนพัฒนาชุมชน มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **