ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50060000-3436

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนิจบุญน์ วัฒนาสันติพงศ์/โทร.6739

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนเป็นนโยบายที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องพัฒนาทั้งสถาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีการพัฒนาพร้อมกันทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ ทั้งนี้หากชุมชนใน กรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยความเข้มแข็งยั่งยืน ก็จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น

50061000/50061000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 2. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อเป็นการสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น 4. เพื่อให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 17 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยให้ชุมชนส่งเอกสารการดำเนินกิจกรรมเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลังคาเรือนเบิกได้ไม่เกิน 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขณะนี้ เบิกเงินของชุมชนในปีงบประมาณ 2563 เสร็จสิ้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-21)

85.00

21/08/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยให้ชุมชนส่งเอกสารการดำเนินกิจกรรมเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลังคาเรือนเบิกได้ไม่เกิน 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกเงินของชุมชนเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายของเดือน กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/07/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยให้ชุมชนส่งเอกสารการดำเนินกิจกรรมเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลังคาเรือนเบิกได้ไม่เกิน 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกเงินของชุมชนเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายของเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

18/06/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยให้ชุมชนส่งเอกสารการดำเนินกิจกรรมเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลังคาเรือนเบิกได้ไม่เกิน 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกเงินของชุมชนเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายของเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-20)

65.00

20/05/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยให้ชุมชนส่งเอกสารการดำเนินกิจกรรมเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลังคาเรือนเบิกได้ไม่เกิน 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกเงินของชุมชนเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายของเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/04/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยให้ชุมชนส่งเอกสารการดำเนินกิจกรรมเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลังคาเรือนเบิกได้ไม่เกิน 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขณะนี้ จ่ายเงินค่าสนับสนุนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 63 แล้ว และอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกเงินของชุมชนเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายของเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยให้ชุมชนส่งเอกสารการดำเนินกิจกรรมเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลังคาเรือนเบิกได้ไม่เกิน 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขณะนี้ จ่ายเงินค่าสนับสนุนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 63 แล้ว และอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกเงินของชุมชนเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายของเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-21)

45.00

21/2/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยให้ชุมชนส่งเอกสารการดำเนินกิจกรรมเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลังคาเรือนเบิกได้ไม่เกิน 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขณะนี้ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว จ่ายเงินค่าสนับสนุนฯ เดือนมกราคม 63 แล้ว และอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกเงินของชุมชนเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-22)

15.00

22/1/2563 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยให้ชุมชนส่งเอกสารการดำเนินกิจกรรมเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลังคาเรือนเบิกได้ไม่เกิน 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขณะนี้ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว จ่ายเงินค่าสนับสนุนฯ เดือนธันวาคม 62 แล้ว และอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกเงินของชุมชนเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายของเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยให้ชุมชนส่งเอกสารการดำเนินกิจกรรมเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลังคาเรือนเบิกได้ไม่เกิน 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขณะนี้ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกเงินของชุมชนเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายของเดือนพฤศจิกายน 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยให้ชุมชนส่งเอกสารการดำเนินกิจกรรมเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลังคาเรือนเบิกได้ไม่เกิน 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขณะนี้ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกเงินของชุมชนเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายของเดือนตุลาคม 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยให้ชุมชนส่งเอกสารการดำเนินกิจกรรมเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลังคาเรือนเบิกได้ไม่เกิน 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขณะนี้ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกเงินของชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-21 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3436

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3436

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0954

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตยานนาวาที่ยังไม่ได้จัดทำแผนพัฒนาชุมชน มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **