ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน : 50060000-3444

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณณัฐกานต์ บุญผูก โทร. 0 2294 2393 ต่อ 6712

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตยานนาวา มีหน้าที่ในการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านและกำหนดเลขหมายประจำบ้าน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 มาตรา 34 และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 ข้อ 32 ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านที่ 4 มหานครกระชับ เมืองที่เติบโต อย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก โดยกรุงเทพมหานครกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ครบร้อยละ 100 สำนักเขตยานนาวา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว

50060200/50060200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้สามารถตรวจสอบและรู้ตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ได้ออกเลขรหัสประจำบ้านในพื้นที่เขตยานนาวา 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบค้นหา บ้านเลขที่ต่าง ๆ ในพื้นที่เขต 3.เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาคมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 ปีงบประมาณ 2563 ได้ครบ ร้อยละ 100 ในระบบสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายสำนักผังเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

27/09/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 กันยายน 2563 จำนวน 8 ราย

** ปัญหาของโครงการ :27/09/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :27/09/2563 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-24)

92.00

24/08/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 ส.ค. 2563 จำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-28)

84.00

28/07/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ก.ค. 2563 จำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :28/07/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :28/07/2563 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-30)

76.00

30/06/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย.2563 จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :30/06/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :30/06/2563 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-25)

68.00

25/05/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พ.ค. 2563 จำนวน 6 ราย

** ปัญหาของโครงการ :25/05/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-04-24)

59.00

24/04/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 เม.ย. 2563 จำนวน 3 ราย

** ปัญหาของโครงการ :24/04/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :24/04/2563 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-03-25)

51.00

25/03/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มี.ค.2563 จำนวน 8 ราย

** ปัญหาของโครงการ :25/03/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25/03/2563 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-25)

43.00

25/2/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ก.พ. 2563 จำนวน 9 ราย

** ปัญหาของโครงการ :25/2/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25/2/2563 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-22)

35.00

25/1/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ม.ค. 2563 จำนวน 3 ราย

** ปัญหาของโครงการ :22/1/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :22/1/2563 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-12-26)

26.00

25/12/2562 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธ.ค.2562 จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :25/12/2562 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25/12/2562 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-25)

18.00

25/11/2562 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พ.ย.2562 จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :25/11/2562 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25/11/2562 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : ขั้นตอนเสนออนุมัติโครงการแล้ว และมีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 ราย

** ปัญหาของโครงการ :25/10/2562-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25/10/2562-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานสำนักผังเมืองและฝ่ายโยธาเพื่อเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานและระบบคอมพิวเตอร์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอรับรหัสผ่านการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายสำนักผังเมือง (แบบขอรหัส ผู้ใช้ (User-id))
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดเลขรหัสประจำบ้านให้ประชาชนผู้ยื่นคำร้องแล้ว นำข้อมูลตามแบบใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน (ท.ร.900) ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายของ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (GIS)
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหาร และรายงานใน Daily Plan ทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำหนังสือแจ้งรายงานสรุปผลการออกเลขรหัสประจำบ้าน ทุกเดือน ตามแบบ กสผ.2 และเสนอผู้บริหารทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3444

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3444

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0953

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
76.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **