ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์ BFC สำนักงานเขตยานนาวา : 50060000-3446

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเทอดไท แสนหล้า โทร. 0 2294 2394, 6710

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

คณะผู้บริหารมีนโยบายให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรคุณธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารราชการ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้จัดตั้ง ศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ในทุกสำนักงานเขต เพื่อเป็นศูนย์รับคำขอของทั้ง 10 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวกสบาย โปร่งใส ปราศจากการเรียกรับสินบน รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนดูแลความเรียบร้อยสรุปผลการปฏิบัติงาน สภาพปัญหาและความก้าวหน้าของศูนย์ฯ รายงานผู้อำนวยการเขตเป็นประจำทุกวัน และสรุปรายงานประจำเดือนให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ การผลิตงานบริการที่มีคุณภาพคือการสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้กับประชาชนผู้มาติดต่อเพราะคุณภาพของบริการวัดได้จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องค้นหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนแล้วนำมาดำเนินการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อสนองตอบต่อความต้องการเหล่านั้น โดยอาศัยเครื่องมือการสำรวจความพึงพอใจเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่า สำนักงานเขตยานนาวาได้หยิบยื่นคุณภาพการให้บริการได้ดี ครอบคลุม ครบถ้วนเพียงใด

50060200/50060200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสำรวจและศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ ณ ศูนย์ BFC สำนักงานเขตยานนาวาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรมในการให้บริการ 2.เพื่อนำผลการสำรวจมาเป็นแนวทางปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยมาตรฐานเหล่านั้นมาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 3.เพื่อสร้าง และเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 4.เพื่อปรับกระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายของรัฐบาล

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)สำนักงานเขตยานนาวา ได้รับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/09/2563 : สรุปผลการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ BFC) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - 14 กันยายน 2563) จำนวน 200 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.64 ได้ค่าเฉลี่ย 4.93

** ปัญหาของโครงการ :14/9/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :14/9/2563 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-24)

92.00

24/08/2563 : อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามให้แต่ละฝ่ายดำเนินการทอดแบบสอบถามในรอบไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) จำนวน 200 ชุด รอสรุปผลการทอดแบบสอบถาม เสนอผู้บริหารทราบในเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-28)

84.00

28/07/2563 : ได้ดำเนินการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการทั้ง 10 ฝ่าย ในรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 200 ชุด สรุปผลการทอดแบบสอบถามฯ คิดเป็นร้อยละ 97.51 ค่าเฉลี่ย 4.88 ของการทอดแบบ และเสนอรายงานต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :28/07/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :28/07/2563 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-30)

76.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสอบถามของแต่ละฝ่ายในรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563) จำนวน 200 ชุด รอสรุปผลการทอดแบบสอบถาม เสนอผู้บริหารทราบในเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :30/06/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :30/06/2563 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-25)

68.00

25/05/2563 : อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามให้แต่ละฝ่ายดำเนินการทอดแบบสอบถามในรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563) จำนวน 200 ชุด รอสรุปผลการทอดแบบสอบถาม เสนอผู้บริหารทราบในเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :25/05/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-04-24)

59.00

24/04/2563 : ได้ดำเนินการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการทั้ง 10 ฝ่าย ในรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563) จำนวน 200 ชุด สรุปผลการทอดแบบสอบถามฯ คิดเป็นร้อยละ 95.33 ค่าเฉลี่ย 4.77 ของการทอดแบบ และเสนอรายงาน ต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :24/04/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :24/04/2563 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-03-25)

51.00

25/03/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสอบถามให้แต่ละฝ่ายดำเนินการทอดแบบสอบถามในรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563) จำนวน 200 ชุด รอสรุปผลการทอดแบบสอบถาม เสนอผู้บริหารทราบในวันที่ 5 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :25/03/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25/03/2563 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-25)

43.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามให้แต่ละฝ่ายดำเนินการทอดแบบสอบถามในรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563) จำนวน 200 ชุด รอสรุปผลการทอดแบบสอบถาม เสนอผู้บริหารทราบในเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :25/2/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25/2/2563 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-22)

35.00

22/1/2563 : ได้ดำเนินการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการทั้ง 10 ฝ่าย ในรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม -ธันวาคม 2562) จำนวน 200 ชุด สรุปผลการทอดแบบสอบถามฯ คิดเป็นร้อยละ 95.58 ค่าเฉลี่ย 4.78 ของการทอดแบบ และเสนอรายงานต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :22/1/2563 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :22/1/2563 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-12-26)

26.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสอบถามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในศูนย์ฯ BFC ทั้ง 10 ฝ่าย ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) จำนวน 200 ราย สรุปผลการการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารทราบ ในเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :25/12/2562: ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25/12/2562: ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-25)

18.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในศูนย์ฯ BFC ทั้ง 10 ฝ่าย ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)จำนวน 200 ราย

** ปัญหาของโครงการ :25/11/2562 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25/11/2562 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : ขั้นตอนเสนออนุมัติโครงการแล้ว มอบแบบสอบถามแก่ทั้ง 10 ฝ่ายในไตรมาสแรก ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562 และสรุปผลในการทอดแบบสอบถามไตรมาสแรก เสนอผู้บริหารทราบ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :25/10/2562-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25/10/2562-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการ ณ ศูนย์ BFC
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทอดแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มโดยบังเอิญ จากประชาชนผู้มาขอรับบริการทั้ง 10 ฝ่าย เป็น 4 ไตรมาส ไตรมาสละ 200 ราย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการทอดแบบสอบถาม เป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ และค่าเฉลี่ย เสนอผู้บริหารทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3446

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3446

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **