ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50060000-3447

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายทัศนัย ศรีสวัสดิ์ โทร 6725

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนงบประมาณ ให้สำนักงานเขตจัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยที่คัดแยกแล้วกลับมาใช้ใหม่ และให้รู้จักวิธีการแปรสภาพขยะสดที่ย่อยสลายได้เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ประชาชนนำมาทิ้งให้น้อยลงซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครลดค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอย เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว สำนักงานเขตยานนาวาจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยทำเป็นขยะหอม (ปุ๋ยชีวภาพ) ปุ๋ยหมัก เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต และเป็นการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50060600/50060600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการแปรรูปขยะเศษอาหารให้เป็นขยะหอม (ปุ๋ยชีวภาพ) และปุ๋ยหมัก เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ 2. เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขยะเศษอาหารมิให้เน่าเหม็นสร้างสร้างความเดือดร้อน รำคาญ และกำจัดขยะสดจากแหล่งกำเนิด 3. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บและทำลายช่วยลดค่าใช้จ่ายของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนร่วมดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารให้ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 2 เพื่อส่งเสริมและขยายผลการดำเนินการตามโครงการให้มีผลครอบคลุมทุกกลุ่ม เป้าหมายในพื้นที่เขตยานนาวา 3 ให้ประชาชนมีความรู้ สามารถแปรรูปขยะเศษอาหาร เป็นน้ำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากผักผลไม้ในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 5 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยที่ตนเองเป็นผู้ก่อ และมีจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : จัดกิจกรรมเทน้ำขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) ณ บริเวณ คลองบางโพงพางเหนือ, คลองบางโพงพางใต้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-25)

91.00

25/8/2563 : จัดกิจกรรมเทน้ำขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) ณ บริเวณ คลองแฝด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-22)

83.00

22/7/2563 : จัดกิจกรรมเทน้ำขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) ณ บริเวณ คลองแฝด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-06-26)

74.00

26/6/2563 : จัดกิจกรรมเทน้ำขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) ณ บริเวณ คลองแฝด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-25)

66.00

25/5/2563 : จัดกิจกรรมเทน้ำขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) ณ บริเวณ คลองแฝด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-26)

60.00

26/4/2563 : จัดกิจกรรมเทน้ำขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) ณ บริเวณ คลองแฝด

** ปัญหาของโครงการ : -เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 ระบาด กิจกรรมที่ต้องออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ ตามแผนต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงการชุมนุมของผู้คน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื่อดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-24)

48.00

24/3/2563 :จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการแปรรูปขยะเศษอาหารให้เป็นขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) และปุ๋ยหมัก เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ บริเวณหมู่บ้านโอสิริและหมู่บ้านสุขสรรค์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-02-21)

38.00

21/2/2563 : จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการแปรรูปขยะเศษอาหารให้เป็นขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) และปุ๋ยหมัก เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ บริเวณชุมชคลองแฝด และคลองโรงน้ำมัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการแปรรูปขยะเศษอาหารให้เป็นขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) และปุ๋ยหมัก เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ บริเวณชุมชนข้างวัดคลองใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการแปรรูปขยะเศษอาหารให้เป็นขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) และปุ๋ยหมัก เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จัดกิจกรรมเทน้ำขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) ชุมชนโสณมัย, ชุมชนอร่ามดวง และจัดกิจกรรมแจกน้ำหมักชีวภาพ ที่สำนักงานเขตยานนาวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการแปรรูปขยะเศษอาหารให้เป็นขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) และปุ๋ยหมัก เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จัดกิจกรรมเทน้ำขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) บริเวณ คลองแฝด และ คลองวัดปริวาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3447

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3447

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.75

100 / 100
3
73.06

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **