ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 14 กลุ่มเป้าหมาย : 50060000-3448

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอมร หงษ์เวียงจันทร์ โทร 6725

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินการลดปริมาณมูลฝอยเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีปัญจัยมากมายที่ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นกลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการให้ความรู้ชุมชนกลุ่มต่างๆ เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร ประสบผลสำเร็จได้ในที่สุด ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการลดและคัดแยกขยะชุมชนเป็นไปได้ สำนักงานเขตยานนาวาจึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อจะได้รณรงค์ให้เกิดผลจำนวน 14 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้เพื่อขยายผลสู่กลุ่มต่างๆ ต่อไป

50060600/50060600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

รณรงค์กลุ่มสำคัญต่างๆในสังคมเป็นหน่วยในการรณรงค์พัฒนาให้ความรู้และระดมสมองในการลดและคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบและมีการบริหารจัดการที่สามารถเกิดความยั่งยืนและถ่ายทอดสู่กลุ่มอื่นได้อย่างแพร่หลาย

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มต่างๆที่สำคัญจำนวน 14 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ 3. โรงเรียนเอกชน 4. วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5. ห้างสรรพสินค้า 6. ธนาคาร 7. โรงแรม 8. มินิมาร์ท 9. ตลาด 10. สถานพยาบาล 11. วัดและศาสนสถาน 12. ชุมชน 13. หมู่บ้านจัดสรร 14. อาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : แจกสื่อประชาสัมพันธ์การลดและการคัดแยกขยะบริเวณชุมชน อาคารชุด(คอนโดมิเนียม จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-25)

91.00

25/8/2563 : แจกสื่อประชาสัมพันธ์การลดและการคัดแยกขยะบริเวณ อาคารชุด(คอนโดมิเนียม จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-22)

83.00

22/7/2563 : แจกสื่อประชาสัมพันธ์การลดและการคัดแยกขยะบริเวณ อาคารชุด(คอนโดมิเนียม จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-06-26)

74.00

26/6/2563 : แจกสื่อประชาสัมพันธ์การลดและการคัดแยกขยะบริเวณ อาคารชุด(คอนโดมิเนียม จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-25)

66.00

25/5/2563 : แจกสื่อประชาสัมพันธ์การลดและการคัดแยกขยะบริเวณ อาคารชุด(คอนโดมิเนียม จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-26)

60.00

26/4/2563 : แจกสื่อประชาสัมพันธ์การลดและการคัดแยกขยะบริเวณ อาคารชุด(คอนโดมิเนียม จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 ระบาด กิจกรรมที่ต้องออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ ตามแผนต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงการชุมนุมของผู้คน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื่อดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะบริเวณหมู่บ้านโอสิริและหมู่บ้านสุขสรรค์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-21)

41.00

21/2/2563 : จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคัดแยกขยะมูลฝอย และจัดเก็บขยะอันตราย ณ หมู่บ้านปรัชญา ซอยสาธประดิษฐ์ 51

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-23)

33.00

23/1/2563 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาชนมีส่วนลดการสร้างมูลฝอย ณ อาคารสมนึก ศูนย์นิสสัน ร้านอาหารแซ่บพระนคร ร้านพิณริมโขง แฟลตสบายคล้ายวิจิตร ถนนยานนาวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะในชุมชน วัดทองบน ถนนพระรามที่3 ,หมู่บ้านอรุณพัฒน์ หมู่บ้านJade Rama3 หมู่บ้านArden ถนนยานนาวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ ชุมชนโสณมัย ชุมชนอร่ามดวง ศูนย์นิสสันถนนยานนาวา ร้านอาหารแซ่บพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ บริเวณ ปั๊มเชลล์ ถนนจันทร์ ถนนพระรามที่3 ถนนรัชดาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 14 กลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 14 กลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 14 กลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3448

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3448

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.75

100 / 100
3
73.06

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **