ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดเก็บขนมูลฝอยอันตราย : 50060000-3449

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายทัศนัย ศรีสวัสดิ์ โทร 6725

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) และได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย มหานครแห่งเอเซีย โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าประสงค์ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้การดำเนินการจัดการให้มูลฝอยที่แหล่งกำเนิดลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้จัดทำกิจกรรม จัดเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่สัมผัส และเป็นการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50060600/50060600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนทำการคัดแยกขยะอันตรายจากบ้านเรือน 2 เพื่อเพิ่มปริมาณการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากบ้านเรือน สถานประกอบการ 3 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครนำไปจัดการน้อยลง 4 ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอย

เป้าหมายของโครงการ

อาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ ห้างร้าน บริษัท สถานที่ราชการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือนกันยายน 2563 ปริมาณน้ำหนัก 19,830 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-25)

91.00

25/8/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน สิงหาคม 2563 ปริมาณน้ำหนัก 2,790 ก.ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-07-22)

78.00

22/7/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน มิถุนายน 2563 ปริมาณน้ำหนัก 1,550 ก.ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-06-26)

67.00

26/6/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน มิถุนายน 2563 ปริมาณน้ำหนัก 1,550 ก.ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-05-25)

59.00

25/5/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน พฤษภาคม 2563 ปริมาณน้ำหนัก 1,550 ก.ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-04-26)

51.00

26/4/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน เมษายน 2563 ปริมาณน้ำหนัก 1,550 ก.ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.31 (2020-03-24)

43.31

24/3/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน มีนาคม2563 ปริมาณน้ำหนัก 2,010 ก.ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.10 (2020-02-20)

33.10

20/2/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณน้ำหนัก 830 ก.ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.88 (2020-01-23)

28.88

23/1/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน มกราคม2563 ปริมาณน้ำหนัก 980ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-12-24)

22.00

24/12/2562 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน ธันวาคม2562 ปริมาณน้ำหนัก 1,180 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.90 (2019-11-20)

17.90

20/11/2562 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน พฤศจิกายน2562 ปริมาณน้ำหนัก 2,210 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือนตุลาคม2562 ปริมาณน้ำหนัก 1,310 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเก็บขนมูลฝอยอันตราย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดเก็บขนมูลฝอยอันตราย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเก็บขนมูลฝอยอันตราย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเก็บขนมูลฝอยอันตราย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3449

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3449

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.75

100 / 100
3
73.06

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **