ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์ประชาชนมีส่วนลดการสร้างมูลฝอย : 50060000-3450

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายทัศนัย ศรีสวัสดิ์ โทร 6725

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปัจจุบันมีมูลฝอยเกิดขึ้นเป็นจำนวน มาก ดังนั้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายนำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม วิธีที่เหมาะสมต่อไป ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และยังทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลงคือ.- 1. การแปรสภาพวัสดุที่เหลือใช้นำกลับมาใช้ได้ให้เกิดประโยชน์และเสริมรายได้ 2. การซื้อขายมูลฝอยยังใช้ได้

50060600/50060600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมการแยกขยะเพื่อลดปริมาณมูลฝอย 2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องนำไปกำจัดลดน้อยลง 4. ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด

เป้าหมายของโครงการ

รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนลดการสร้างมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : แจกแผ่นพับให้กับอาคารชุด(คอนโดมิเนียม) จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-25)

91.00

25/8/2563 : แจกแผ่นพับให้กับอาคารชุด(คอนโดมิเนียม) จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : แจกแผ่นพับให้กับอาคารชุด(คอนโดมิเนียม) จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-06-26)

71.00

26/6/2563 : แจกแผ่นพับให้กับอาคารชุด(คอนโดมิเนียม) จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-05-25)

63.00

25/5/2563 : แจกแผ่นพับให้กับอาคารชุด(คอนโดมิเนียม) จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-26)

55.00

26/4/2563 : แจกแผ่นพับให้กับอาคารชุด(คอนโดมิเนียม) จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 ระบาด กิจกรรมที่ต้องออกให้ความรู้ ตามแผนนั้นต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงการชุมนุมของผู้คน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื่อดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-24)

48.00

24/3/2563 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาชนมีส่วนลดการสร้างมูลฝอยบริเวณหมู่บ้านโอสิริและหมู่บ้านสุขสรรค์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-21)

41.00

21/2/2563 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาชนมีส่วนลดการสร้างมูลฝอย ในชุมชน (1)ชุมชนคลองโรงน้ำมัน (2)ชุมชนคลองแฝด (3)ซอยสาธุประดิษฐ์ 51

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-23)

33.00

23/1/2563 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาชนมีส่วนลดการสร้างมูลฝอย ในชุมชน (1)ซอยสาธุประดิษฐ์35,37,39 (2)ซอยทิพย์ธัญญา (3)ซอยสาธุประดิษฐ์34แยก6 (4)ซอยสาธุประดิษฐ์36,38,40,42,44

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาชนมีส่วนลดการสร้างมูลฝอย ชุมชนโสณมัย, ชุมชนอร่ามดวง 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาชนมีส่วนลดการสร้างมูลฝอย ซอยเมฆสวัสดิ์, ชอยประสาทสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาชนมีส่วนลดการสร้างมูลฝอย (1)ซอยสาธุประดิษฐ์15 (2)ซอยสาธุประดิษฐ์58

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องนโยบายกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รณรงค์ประชาชนมีส่วนลดการสร้างมูลฝอย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รณรงค์ประชาชนมีส่วนลดการสร้างมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รณรงค์ประชาชนมีส่วนลดการสร้างมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3450

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3450

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.75

100 / 100
3
73.06

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **