ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50060000-3453

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนารี ชัยศรี โทร 6725

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันพื้นที่เขตยานนาวามีความเจริญและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างอาคารที่พักอาศัย และสถานประกอบต่างๆ เพิ่มเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้พื้นที่สีเขียวจึงมีจำนวนลดลง อีกทั้งพื้นที่สีเขียวที่สำนักงานเขตดูแลในบางพื้นที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้สวยงาม ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๑.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม และมิติที่ ๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ สำนักงานเขตยานนาวา ได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เขตยานนาวามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้ประชากรในพื้นที่เขตมีคุณภาพชีวิตที่ดี

50060600/50060600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น 2 เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวที่ทรุดโทรมให้มีความร่มรื่น สวยงาม 3 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างความเป็นระเบียบให้พื้นที่เขตยานนาวา 4 เพื่อช่วยลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศในพื้นที่เขตยานนาวา

เป้าหมายของโครงการ

๑ ปลูกซ่อม ปลูกเพิ่ม ต้นไม้ประดับ ดังนี้ ๑ ปลูกเฟื่องฟ้า บริเวณเกาะกลางริมคลอง ถนนพระรามที่ ๓ ทั้ง ๒ ฝั่ง ๒ ปลูกต้นชาฮกเกี้ยน บริเวณเกาะกลางและริมทางเท้าพระรามที่ ๓ ๓ ปลูกต้นไทรทอง บริเวณเกาะกลางและริมทางเท้าพระรามที่ ๓ ๔ ปลูกต้นชบา บริเวณเกาะกลางและริมทางเท้าพระรามที่ ๓ ๒ ปลูกซ่อมไม้ยืนต้น ดังนี้ ๑ ปลูกต้นเสลา บริเวณริมทางเท้า ถนนพระรามที่ ๓ ๒ ปลูกต้นตะแบกนา บริเวณริมทางเท้า ถนนรัชดาภิเษก ๓ ปลูกต้นราชพฤกษ์ บริเวณริมทางเท้า ถนนยานนาวา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-25)

91.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-07-22)

74.00

22/7/2563 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-06-26)

61.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-05-25)

53.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-24)

35.00

24/3/2563 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-02-21)

31.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-01-24)

23.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอ โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3453

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3453

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0959

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **