ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50060000-3456

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายเอธวัฒน์ เบญจกุล / 02 294 2393 ต่อ 6708-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 32 มาตรา 33 ได้กำหนดจัดตั้งหน่วยงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ขึ้น ในทุกอำเภอทั่วราชอาณาจักร เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนการป้องกันภัยในลักษณะต่าง ๆ โดยหน่วย อปพร. ที่จัดตั้งขึ้นจะได้นำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการป้องกันภัย บรรเทาภัย และลดความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ภัยจากการกระทำของข้าศึกฝ่ายตรงข้าม หรือภัยจากการก่อวินาศกรรม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันช่วยเหลือ สกัดกั้น และต่อต้านการแทรกซึม การบ่อนทำลายจากฝ่ายต่าง ๆ ทุกลักษณะ รวมถึงการพิทักษ์พื้นที่ และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยอันเกิดกับประชาชน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องที่ได้ และได้ทำการทบทวนความรู้ที่ได้รับการอบรมมา จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ขึ้น

50060100/50060100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับรู้ หลักการ วิธีการ และกลวิธีในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สามารถเป็นกำลังสนับสนุนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน สงคราม 3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกับหน้วยงานของรัฐ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดศูนย์ อปพร.เขตยานนาวาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักแล้ว จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมเป็น 60 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการฝึกปฏิบัติแบบไป-กลับ จำนวน 3 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-30)

50.00

30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-26)

50.00

26/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ในขณะนี้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/05/2563 : ขอเลื่อนการจัดอบรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมฯ ออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมฯ ออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/04/2563 : ทำหนังสือขอเลื่อนการจัดอบรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมฯ ออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมฯ ออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือขอเลื่อนการจัดอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมฯ ออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0946

ตัวชี้วัด : ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อปี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **