ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50060000-3457

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเอธวัฒน์ เบญจกุล /โทร 6708-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นหน่วยงานอาสาสมัครภาคประชาชน มีหน้าที่ปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตยานนาวาได้จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ศูนย์ อปพร.เขตยานนาวา) ขึ้น ซึ่งผู้อำนวยการเขตเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร. เพื่อร่วมปฏิบัติงานและบริหารกิจการ อปพร. โดยมิได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด เพื่อพัฒนางานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอปพร. สำนักงานเขตยานนาวาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2552 ข้อ 5 และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 ข้อ 4

50060100/50060100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดเตรียมงบประมาณ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2. เพื่อจัดเตียมงบประมาณและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำหรับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตยานนาวา 3. เพื่อพัฒนากิจการ อปพร. ของเขตยานนาวา และสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก อปพร.

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้ถูกต้องครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

2020-9-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกของเดือนสิงหาคม 63 และกันยายน 63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2563 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/04/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2563 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าค่าตอบแทนประจำเดือนมกราคม 2563 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าค่าตอบแทนประจำเดือนธันวาคม 2562 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าค่าตอบแทนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3457

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3457

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0946

ตัวชี้วัด : ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อปี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **