ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยเขตยานนาวา : 50060000-3465

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเอธวัฒน์ เบญจกุล / 02 294 2393 ต่อ 6708-6709

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากการประเมินความเสี่ยงการเกิดสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร พบว่าอัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นมากที่สุด สภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย มักจะเกิดขึ้นในย่านที่อยู่อาศัยและชุมชนหนาแน่น อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า โรงมหรสพ ฯลฯ ซึ่งสถานที่เหล่านี้มักจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความร้อน และอื่นๆ ที่เอื้อต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย สาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง หรือความพลั้งเผลอ โดยเฉพาะ ในฤดูที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม มักมีอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจำนวนมาก ฝ่ายปกครอง ได้กำหนดจัดให้มีโครงการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย ภายในปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตยานนาวาจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้

50060100/50060100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานเขตยานนาวา มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมีระบบ เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อจัดระบบการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้รองรับสถานการณ์อุบัติภัยและสาธารณภัยตามลักษณะความเสี่ยงภัยในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ทั้งในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังจากที่ภัยได้ผ่านไปแล้ว 3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูบูรณะเมื่อเกิดอุบัติภัยและสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสถานการณ์

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ครั้ง/ปี ภายในอาคารสำนักงานเขตยานนาวา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนักงานเขตยานนาวา อย่างน้อย 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/08/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการซ้อมแผนฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวัดจัดฝึกอบรมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยเขตยานนาวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-26)

50.00

26/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ขอเลื่อนการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยเขตยานนาวา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกซ้อมฯ ออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกซ้อมฯ ออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/05/2563 : ขอเลื่อนการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยเขตยานนาวา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกซ้อมฯ ออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกซ้อมฯ ออกไปก่อน / เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกซ้อมฯ ออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/04/2563 : ทำหนังสือขอเลื่อนการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยเขตยานนาวา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกซ้อมฯ ออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกซ้อมฯ ออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือขอเลื่อนการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยเขตยานนาวา

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกซ้อมฯ ออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-20)

35.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3465

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3465

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **