ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี : 50060000-3473

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายทรรศนกร เศรษฐีกุลพัชร์ โทร 02 295 2253

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เพื่อนำมาพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตยานนาวา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี เพื่อนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากผู้มีหน้าที่เสียภาษี ที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา ซึ่งการจัดเก็บภาษีจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ให้เกิดความตระหนักถึงหน้าที่ในการยื่นแบบ และชำระภาษี ตามกำหนดเวลา โดยบุคลากรผู้จัดเก็บภาษีต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยต้องนำความรู้และเทคโนโลยี ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

50060500/50060500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีได้ร้อยละ 100 ของยอดรวมประมาณการที่สำนัก การคลังกำหนด 2.2 เพื่อดำเนินการบังคับภาษีค้างชำระได้ร้อยละ 100 2.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และเป็นการกระตุ้นประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษีให้มีความตื่นตัวในการเสียภาษีมากขึ้น 2.4 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหน้าที่การเสียภาษีให้กับประชาชน ให้เกิดความตระหนักต่อหน้าที่และเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีได้ร้อยละ 100 ของยอดรวมประมาณการสำนักการคลังกำหนด 3.2 เพื่อดำเนินการบังคับภาษีค้างชำระให้ได้ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้จัดเก็บภาษีประจำปี 2563 และมีการแก้ไขข้อกฎหมายหลายฉบับ ทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขาดประสิทธิภาพ 2. การปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายครั้ง ทำให้ระบบสารสนเทศที่ใช้ปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์ 3. ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียภาษี เนื่องจากขาดความตระหนักในหน้าที่ของตนเองในการเสียภาษี 4. ประชาชนขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้จัดเก็บภาษีประจำปี 2563 และมีการแก้ไขข้อกฎหมายหลายฉบับ ทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขาดประสิทธิภาพ 2. การปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายครั้ง ทำให้ระบบสารสนเทศที่ใช้ปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์ 3. ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียภาษี เนื่องจากขาดความตระหนักในหน้าที่ของตนเองในการเสียภาษี 4. ประชาชนขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-08-31)

54.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดติดตามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแก้ไขแบบ ภ.ด.ส.6,7,8

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดติดตามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแก้ไขแบบ ภ.ด.ส.6,7,8

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดติดตามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแก้ไขแบบ ภ.ด.ส.6,7,8

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-31)

45.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การออกประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การออกประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การออกประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-30)

40.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแก้ไขคำร้อง/ประเมินราคา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแก้ไขคำร้อง/ประเมินราคา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแก้ไขคำร้อง/ประเมินราคา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-25)

30.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-27)

25.00

อยู่ในขั้นตอนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-26)

20.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-24)

20.00

2020-2-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในขั้นตอนการสำรวจ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ในขั้นตอนการสำรวจ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-01-29)

18.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-29)

1.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบโรงเรือนพิกัดภาษีรายใหม่ ป้ายพิกัดภาษีรายใหม่ ที่ดินพิกัดภาษีบำรุงท้องที่รายใหม่ และดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แจกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการฯ เพื่อเสียภาษี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการประเมินภาษี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:แจ้งการประเมินภาษี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3473

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3473

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0961

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **