ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ : 50070000-3202

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณรงค์ สิ้นโศรก เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน โทร 02 587 0923

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีขยะเกิดขึ้นประมาณวันละ 10,705.82 ตัน โดยในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 - 4 ทำให้ประสบปัญหาในการกำจัดและเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึ่งได้จัดทำแผนการลดปริมาณขยะขึ้น โดยใช้หลักการ 3Rs 1. การลดการใช้ (Reduce) 2. การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด (Reuse) 3. การนำกลับมาใช้ใหม่่ (Recycle) โดยมีการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น พลาสติก แก้ว โลหะ และการแยกขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ซึ่งปริมาณขยะอินทรีย์มีมากที่สุด คือ ปริมาณร้อยละ 65 ของปริมาณขยะทั้งหมด หากมีจัดการกับขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์จะทำให้การจัดเก็บขยะ และการนำขยะไปทำลาย น้อยลง ซึ่งขยะอินทรีย์ สามารถนำมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ (น้ำขยะหอม) ทำปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้ ด้านการเกษตรทดแทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร พืช ผัก และผลไม้ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

50070600/50070600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์จากเศษอาหาร พืช ผักและผลไม้ โดยนำมาทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ขยะหอม) ปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์ และเปลือกผล้ไม้นำมาทำเป็นน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในครัวเรือน 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ที่เหลือจากการประกอบอาหารหรือบริโภคในครัวเรือน ที่ต้องจัดเก็บไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 3. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะสดที่ก่อให้เกิดความสกปรกเน่าเหม็น โดยการจัดการ ณ แหล่งกำเนิด 4. สร้างวินัยในการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะประเภทอื่นให้กับประชาชน ชุมชย สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้านกลุ่มเป้าหมายชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เขตดุสิต ไม่น้อยกว่า 15 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลสติกหูหิ้วและโฟม และการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป บริเวณชุมชนแฟลตสิริศาสตร์ตลาดสะพานสูง และตลาดมหานาค ซึ่งทั้งปีงบประมาณ 2563 สามารถคัดแยกมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ ขยะรีไซเคิล 11,854.1385 ตัน ขยะอินทรีย์ 5,820.703 ตัน และขยะอันตราย 18.24 ตัน เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด (ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-20)

80.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการแปรรูปขยะอินทรีย์ โดยการจัดทำน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร บริเวณชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์, ชุมชนสวนอ้อย, ชุมชนวัดเทวราชกุญชร , ชุมชนเสริมสุข และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-28)

70.00

28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการแปรรูปขยะอินทรีย์ โดยการจัดทำน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร บริเวณชุมชนข้างวัดสุคันธาราม, ชุมชนวัดจอมสุดาราม, ชุมชนประชาระบือธรรม 5 และชมุชนมนังคศิลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ทำการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหาร ไว้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ในคราวต่อไป และได้ลงพื้นที่ตลาดเทเวศน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-23)

55.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ทำการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหาร ไว้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ในคราวต่อไป และได้ลงพื้นที่ชุมชนองคืการทอผ้า เพื่อสนับสนุนนำหมักชีวภาพให้แก่ชุมชนไว้ใช้ในครัวเรือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-22)

50.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ได้จัดทำน้ำยาชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำยาเอนกประสงค์ และเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากเศษอาหาร ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และ กศน. เขตดุสิต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ได้จัดทำน้ำยาชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำยาเอนกประสงค์ และเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากเศษอาหาร ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายและดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดทำน้ำยาชีวภาพ , ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร และน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้เผยแพร่วิธีการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ บริเวณชุมชนถนนนครไชยศรี , ชุมชนประชาระบือธรรม 2, ชุมชนตรอกต้นโพธิ์, ชุมชนสุโขทัย , ชุมชนหลังสโมสรกองทัพพบก(สามเสน 12)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-17)

30.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติจัดซื้อจัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-22)

25.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การกำหนดรายละเอียดและราคากลางพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ และสามารถลงพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การนำขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ บริเวณชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ และชุมชนสุคันธาราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-24)

15.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ การคัดแยกขยะเศษอาหาร เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ และในเดือนพฤศจิกายน สามารถลงพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การนำขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ บริเวณชุมชนเสริมสุข และ ชุมชนสวนอ้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอขออนุมัติโครงการ และจัดทำแผนงานการลงพื้นที่ในแต่ละเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1111111111111111111111111
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:222222222222222222222222222
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3333333333333333333333333333
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:444444444444444444
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3202

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3202

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0756

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ตัน : 20

ผลงานที่ทำได้ ตัน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **