ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50070000-3203

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวจินดา พงศ์ด่านเพชร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โทร 02 587 0923

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ตั้งประดับต้นไม้ ฯลฯ บริเวณถนนสายต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม ร่มรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบกับพื้นที่เขตดุสิตเป็นพื้นที่เขตชั้นใน สภาพพื้นที่ประกอบด้วยแหล่งการค้า แหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่น เขตทหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวัง รัฐสภา และกระทรวงต่างๆ อีกทั้งยังมีถนนายสำคัญ ๆ หลายสาย เช่น ถนนพระรามที่ 5 ถนนศรีอยุธยา ถนนพิษณุโลก ถนนสุโขทัย ฯลฯ

50070600/50070600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่เขตดุสิต ให้มีทํสนียภาพที่ดี ลดปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นพิษ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ด้านมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหาคร 12 ปี (พ.ศ. 2552 - 2563) กรุงเทพมหานครแห่งความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

1. ปลูกซ่อมต้นไม้บริเวณถนนพิชัย ถนนสุโขทัย ถนนหลานหลวง ถนนพระรามที่ 5 และถนนพิษณุโลก ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ เป็นเงิน 207,000.- บาท 2. ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขต เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ และภายในอาคารสำนักงานเขตดุสิต ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ เป็นเงิน 210,800.- บาท 3. ปลูกไม้ยืนต้นในถนนสายต่างๆ เช่น ถนนพระรามที่ 5 ถนนสามเสน ถนนประดิพัทธ์ ถนนทหาร ถนนสุโขทัย ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ เป็นเงิน 121,200.- บาท 4. ตั้งกระถางไฟเบอร์กลาสฯ พร้อมปลูกต้นไม้ แนวคลองผดุงกรุงเกษม ถนนลูกหลวง ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระถางไฟเบอร์ฯ และต้นไม้ เป็นเงิน 1,561,000.- บาท

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-23)

30.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีนโยบายให้ชะลอการดำเนินการในโครงการหมวดรายจ่ายอื่น เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-22)

30.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปรับแก้ไขโครงการ และเสนอโครงการใหม่ (เนื่องจากปรับลดงบประมาณลงเหลือ 488,500.- บาท )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-21)

25.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุในการปลูกต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-17)

20.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการปรับแก้ไขโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-22)

15.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ดำเนินการ และปรับแก้ไขโครงการ เพื่อความเหมาะสม ยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่พร้อมกำหนดจุด ชนิด ต้นไม้ที่จะปลูก
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้ออุปกรณ์และต้นไม้ตามโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ
:40%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3203

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3203

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0760

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **