ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย : 50070000-3204

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายณรงค์ สิ้นโศรก เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน โทร 02 587 0923

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันขยะมูลฝอยอันตรายนับวันจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยของเสียอันตรายจากชุมชน เป็นของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อันได้แก่ ชุมชน สถานบันการศึกษา สถานประกอบการ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานีน้ำมัน สถานพยาบาล บ้านเรือนประชาชน หน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน โดยขยะมูลฝอยอันตรายสส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอันทำให้เกิดมลพิษจากสารพิษอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดฟลูออกเรสเซ้นต์ กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง หรือยาหมดอายุ เป็นต้น หากไม่มีการคัดแยกออกจากขยะทั่วไป และดำเนินการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลกระทบ ต่อสภาพแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน สำนักงานเขตดุสิต จึงได้จัดทำโครงการฯ ขึ้น เพื่อป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์กับประชาชน เกี่ยวกับ มูลฝอยอันตราย เพื่อมิให้ได้รับผลกระทบจากขยะมูลฝอยอันตรายและจากการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายที่ไม่เหมาะสม

50070600/50070600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะมูลฝอยอันตราย พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย อันตรายออกจากขยะมูลฝอยั่วไป ให้กับประชาชน บุคลกรของสถานศึกษา สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตดุสิต 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. เพิ่มปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สำนักงานเขตจัดเก็บได้ และนำส่งไปทำลายตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณ 2562 (18.13 ตัน)

เป้าหมายของโครงการ

1. เพิ่่มประสิทธิภาพการคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณ 2563 (18.13ตัน) 2. ชุมชน หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และสถานประกอบการต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตดุสิตเข้าร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๒ การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-23)

50.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทัวไป ให้แก่ประชาชนชุมชนองค์การทอผ้า และในปีงบประมาณ 2563 ( ตั้งแต่ 1 ตุ.ค. 62 ถึงปัจจุบัน) สามารถคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปได้ปริมาณ 6,040 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-22)

45.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทัวไป ให้แก่นักเรียน กศน. และ เจ้าหน้าที่สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และในปีงบประมาณ 2563 ( ตั้งแต่ 1 ตุ.ค. 62 ถึงปัจจุบัน) สามารถคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปได้ปริมาณ 3,940 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทัวไป ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน และในปีงบประมาณ 2563 ( ตั้งแต่ 1 ตุ.ค. 62 ถึงปัจจุบัน) สามารถคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปได้ปริมาณ 3,150 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-21)

60.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทัวไป บริเวณชุมชนท่าน้ำสามเสน , ชุมชนถนนนครไชยศรี, ชุมชนประชาระบือธรรม 2 , ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ , ชุมชนสุโขทัย และ ชุมชนหลังสโมสรกองทัพบก(สามเสน 12) และในปีงบประมาณ 2563 ( ตั้งแต่ 1 ตุ.คง 62 ถึงปัจจุบัน) สามารถคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปได้ปริมาณ 3,150 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-17)

30.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง บริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรม และชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบันสามารถทำการคัดแยกขยะอันตรายได้จำนวน 3,150 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-22)

25.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง บริเวณชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ และชุมชนสุคันธาราม และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบันสามารถทำการคัดแยกขยะอันตรายได้จำนวน 1,850 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-24)

15.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง บริเวณชุมชนสวนอ้อย และชุมชนเสริมสุข และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สามารถทำการคัดแยกขยะอันตรายได้จำนวน 1,000 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอขออนุมัติโครงการและการจัดทำแผนงานการลงพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการและจัดทำประกาศ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา ในการจัดเก็บ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:แจกประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการคัดแยก และนัดหมายในการจัดเก็บขยะอันตรายของแต่ละสถานที่
:25%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการตามแผน และดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้และขอความร่วมมือในการคัดแยก
:40%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคทราบ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3204

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3204

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0757

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ตัน : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ตัน : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **