ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว งดใช้โฟมบรรจุอาหาร : 50070000-3205

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณรงค์ สิ้นโศรก เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน โทร 02 587 0923

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรม "รณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเป็นต้นแบบให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลอดสดทั่วประเทศ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอหาร สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ ประกอบกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โครงการลดขยะพลาสติกและกล่องโฟมในสถานที่ราชการเป็นโครงการ/กิจกรรม เร่งด่วน ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงได้จัดทำแผนการลดขยะพลาสติกหูหิ้ว งดใช้โฟมบรรจุอาหาร และจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานเขต เพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรในอาคารสำนักงานเขตได้ร่วมกันจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

50070600/50070600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว งดใช้โฟมบรรจุอาหาร 2. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะในสำนักงานตั้งแต่ต้นทางก่อนทิ้ง 3. เพื่อให้สำนักงานเขตเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยให้หน่วยงานอื่น ๆ

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตดุสิตลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลสติกหูหิ้วและโฟม บริเวณชุมชนแฟลตสิริศาสตร์ตลาดสะพานสูง และตลาดมหานาค ซึ่งทั้งปีงบประมาณ 2563 สามารถคัดแยกมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ ขยะรีไซเคิล 11,854.1385 ตัน ขยะอินทรีย์ 5,820.703 ตัน และขยะอันตราย 18.24 ตัน เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด (ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-20)

60.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลสติกหูหิ้วและโฟม บริเวณชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์, ชุมชนสวนอ้อย, ชุมชนวัดเทวราชกุญชร , ชุมชนเสริมสุข และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-28)

70.00

28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลสติกหูหิ้วและโฟม บริเวณชุมชนข้างวัดสุคันธาราม, ชุมชนวัดจอมสุดาราม, ชุมชนประชาระบือธรรม 2, และชมุชนบ้านมนังคศิลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่รณรงค์การลดใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว บริเวณตลาดเทเวศน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-23)

55.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่รณรงค์การลดใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว บริเวณบ้านพักองค์การทอผ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-22)

50.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลสติกหูหิ้วและโฟม ให้แก่นักเรียน กศน. เขตดุสิต และ เจ้าหน้าที่สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลสติกหูหิ้วและโฟม ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลสติกหูหิ้วและโฟม บริเวณชุมชนถนนนครไชยศรี , ชุมขนท่าน้ำสามเสน , ชุมนประชาระบือธรรม 2 , ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ และชุมชนหลังสโมสรกองทัพบก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-17)

30.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้ออกดำเนินการให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิคส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว โฟมบรรจุอหาร ตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม นำขยะรีไซเคิลมาแลกนำ้ยาเอนกประสงค์ (ฝ่ายรักษาฯ เป็นผู้ผลิตจากขยะเศษอาหาร) ณ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม และ ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-22)

25.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ออกดำเนินการให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิคส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว โฟมบรรจุอหาร ตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม นำขยะรีไซเคิลมาแลกนำ้ยาเอนกประสงค์ (ฝ่ายรักษาฯ เป็นผู้ผลิตจากขยะเศษอาหาร) ณ ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ และชุมชนสุคันธาราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-24)

15.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ออกดำเนินการให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิคส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว โฟมบรรจุอหาร ตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม นำขยะรีไซเคิลมาแลกนำ้ยาเอนกประสงค์ (ฝ่ายรักษาฯ เป็นผู้ผลิตจากขยะเศษอาหาร) ณ ชุมชนสวนอ้อย และชุมชนเสริมสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนงานการลงพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศสำนักงานเขต เรื่องการลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว งดใช้โฟมบรรจุอาหาร
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำประกาศสำนักงานเขต เรื่องการลดปริมจัดทำบันทึกมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต ร่วมกันดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
:25%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดสถานที่ ได้แก่ สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า สถานประกอบการ ร้านอาหาร ตลาด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
:25%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3205

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3205

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0756

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ตัน : 20

ผลงานที่ทำได้ ตัน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **