ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะของเขตดุสิต : 50070000-3213

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมเจตน์ เขียวคล้าย โทร. 022431480

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจของประเทศ กรุงเทพฯ จึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคมและสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจากการที่เป็นศูนย์กลางดังกล่าว จึงทำให้เกิดการเพิ่มของประชาชนในกรุงเทพฯ และการอพยพเข้ามาของผู้มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครอย่างตลอดและต่อเนื่อง แต่โดยที่ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงทำให้กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ฝ่ายเทศกิจพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และสร้างจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้จัดทำโครงการจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะของเขตดุสิตขึ้น เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

50070900/50070900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้พื้นที่เขตดุสิต มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างบูรณาการและยั่งยืน 2 ปลูกสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในพื้นที่เขตดุสิต 3 เพื่อสนองนโยบายในการทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองน่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาดสวยงาม 4 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าการกระทำดังกล่าว มีความผิดและมีการบังคับใช้ตามกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90) 1 กำหนดจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับ อย่างน้อย 1 จุด เขตดุสิตกำหนดจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะใน ที่สาธารณะคือ บริเวณหน้าวัดเบญจมบพิตรฯ ถนนนครปฐม (สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 2 ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไปมา สรุปรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่ สาธารณะ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการจับปรับตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประชาสัมพันธ์กวดขัน ห้ามประชาชนทิ้งขยะลงพื้นในที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-24)

50.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนจะเข้าดำเนินการ จับ-ปรับ ตามพรบ.รักษาความสะอาดฯพ.ศ.2535

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-25)

40.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้ามประชาชนท้ิงขยะในที่สาธารณะ พร้อมขอความร่วมมือ ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อให้บ้านเมืองปราศจากเชื้อโรค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-24)

35.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราดูแลพื้นที่ในความรับผิดชอบ พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ ในที่สาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราดูแลพื้นที่โดยรอบและกวดขันจับกุม ผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามทิ้งขยะในที่ สาธารณะ พร้อมจับปรับผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้ามประชาชนทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกุม เปรียบเทียบปรับตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ และจับกุมเปรียบ เทียบปรับผู้ที่ฝ่าฝืนทิ้งขยะในที่สาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริเวณหน้าวัดเบญจมบพิตรประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชน ทิ้งขยะบนพื้นที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการจับปรับตามพรบ.รักษาฯพ.ศ. 2535

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขอเสนออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการปฏิบัติการจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจเทศกิจประจำจุดกวดขันผู้ทิ้งขยะฯ และในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมประชาสัมพันธ์ กวดขัน จับกุม ผู้ฝ่าฝืน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ของทุกวัน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา พร้อมสรุปประจำเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน ตามลำดับชั้น และรายงานสำนักเทศกิจทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3213

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3213

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0754

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **