ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 103 ซอย : 50070000-3235

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายไพฑูรย์ สาทัง โทร.5420

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำในจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตดุสิต และลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากสาเหตุฝนตกในช่วงฤดูฝนประจำปี

50070300/50070300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 2.เพื่อเป็นการปฏิบัติการระบายน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ป้องกันและบริเวณใกล้เคียงให้ระบายออกไป่จากพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมโดยเร็ว 3.เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หรือให้เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในระยะเวลาสั้น ๆ 4.เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอันตรายในลักษณะต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดมีขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนโดยทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

จัดให้มีการดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งสิ้น จำนวน 103 ซอย ความยาวรวมประมาณ 45,955 เมตร โดยแยกเป็นการดำเนินการโดยจ้างเหมากรมราชทัณฑ์ จำนวน 61 ซอย ความยาวรวมประมาณ 31,794 เมตร และดำเนินการโดยการใช้แรงงานเขต จำนวน 42 ซอย ความยาวรวมประมาณ 14,161 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-20)

100.00

20/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-27)

55.00

27/2/2563 : รายงานผลการตรวจรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-20)

50.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการกำหนดแผนงานการดำเนินงาน / 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขายแบบ วันที่ 19-26 พ.ย. 2562 / 23/12/2562 : 1. ดำเนินการโดยการจ้างเหมา จำนวน 61 ซอย ความยาวรวมประมาณ 29,179 เมตร งบประมาณ 624,314.-บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ดำเนินการไปแล้ว 30 ซอย 2. ดำเนินการโดยการใช้แรงงานเขต จำนวน 42 ซอย ความยาวรวมประมาณ 12,229 เมตร เริ่มดำเนินงานวันที่ 15 ม.ค. 2563 ดำเนินการไปแล้ว 3 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-23)

45.00

23/12/2562 : 1. ดำเนินการโดยการจ้างเหมา จำนวน 61 ซอย ความยาวรวมประมาณ 29,179 เมตร งบประมาณ 624,314.-บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 2. ดำเนินการโดยการใช้แรงงานเขต จำนวน 42 ซอย ความยาวรวมประมาณ 12,229 เมตร จะเริ่มดำเนินการเดือนมกราคม 2563 ตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-26)

30.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขายแบบ วันที่ 19-26 พ.ย. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการกำหนดแผนงานการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินงานตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3235

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3235

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0754

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **