ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรสโมสร : 50070000-3237

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

38.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 38.00

ฝ่ายโยธา โทร.5420

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

1.ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรสโมสร 1.1 ปรับปรุงห้องสมุด 1.2 ปรับปรุงรอยต่อระหว่างอาคารเรียน 1 และ 2 1.3 ประบปรุงพื้นสนามหน้าอาคารเรียน 1.4 ปรับปรุงห้องน้ำครูใต้อาคารเรียน 1.5 ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา

50070700/50070700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 ปรับปรุงห้องสมุดมีกลิ่นอับชื้น สร้างบรรยากาศไม่ดีในการอ่านหนังสือเนื่องจาก ไม่มีหน้าต่างระบายอากาศทำให้มีกลิ่นอับชื้น และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน 1.2 ปรับปรุงหลังคารอยต่อระหว่างอาคาร มีน้ำรั่วเวลาฝนตก จึงเห็นควรทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 1.3 ปรับปรุงวัสดุผิวพื้นใช้งานมานาน เก่า ชำรุด เสื่อมสภาพ สกปรก 1.4 ปรับปรุงห้องน้ำครูใต้อาคารเรียนมีสภาพทรุดโทรมมีการอุดตันของระบบระบายน้ำทิ้ง อีกทั้งพื้นภายในห้องที่มีระดับสูงกว่าบริเวณด้านหน้า ส่งผลให้มีน้ำจากการใช้ไหล มากองอยู่ด้านนอก อาจเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นไหล และระบบท่อเดิมเกิดการชำรุดส่งกลิ่นเหม็น 1.5 ห้องมีสภาพทรุดโทรม ปูนฉาบผนังเดิมแตกร่อนสีทาผนังหลุดลอกตลอดแนว พื้นห้องบางส่วนแตกชำรุด ประตูเข้าอีกด้าน ใช้งานไม่ได้ต้องปิดตาย

เป้าหมายของโครงการ

รอหลักการและเหตุผล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-07-20)

38.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-06-24)

38.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-05-20)

36.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-21)

35.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-20)

30.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-27)

25.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับรายละเอียดเนื้องาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำจวรจุดชำรุดบกพร่องของโรงเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เขียนโครงการของบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ส่งของบประมาณที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลของโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3237

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3237

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0754

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **