ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การรักษาหรือคงไว้โครงการให้บริการที่ดีที่สุด Best Service ที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อรับการประเมินในปีงปบระมาณที่ผ่านมา พ.ศ.2560-2562 กิจกรรมราชวัตร ตลาดต้องชิม : 50070000-3241

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวมยุรฉัตร โตเทศ โทร. 022431480

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดุสิตมีพื้นที่ ๑๐.๖๖ ตารางกิโลเมตร มีความรับผิดชอบดูแลประชากร จำนวนประชากร 94,320 คน ชุมชนในพื้นที่ 48 ชุมชน แบ่งเขตการปกครองแบ่งเป็น ๕ แขวง ได้แก่ แขวงดุสิต แขวงวชิรพยาบาล แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค และแขวงถนนนครไชยศรี มีตลาดในพื้นที่ จำนวน 4 ตลาด ได้แก่ ตลาดราชวัตร ตลาดเทเวศน์ ตลาดมหานาค และตลาดศรีย่าน ตลาดราชวัตรเป็นตลาดย่านการค้าที่เก่าแก่คู่กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตดุสิตมากว่า 100 ปี ที่ตั้งอยู่บนถนนนครไชยศรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตลาดราชวัตรเป็นย่านธุรกิจการค้า รวมทั้งเป็นตลาดสดและตลาดขายสินค้ามากมาย ซึ่งประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้มาจับจ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของผู้คนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ตลาดราชวัตร อาทิ สำนักงานเขตดุสิต กรมสรรพสามิต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ มีจำนวนผู้ค้าบริเวณย่านตลาดราชวัตร จำนวน 250 แผง และผู้ค้าที่ได้รับใบอนุญาตในจุดผ่อนผัน (หาบเร่ แผงลอย) ประมาณ จำนวน 139 คน ในปัจจุบันเป็นแหล่งรวมของอร่อยของดีเขตดุสิตมากมาย เช่น ไก่แก้ว ก๋วยเตี๋ยวเป็ด สวัสดีหอยทอดผัดไทย ขนมหวานป้ากรี เป็นต้น จึงเป็นเป้าหมายของ นักชิมและนักท่องเที่ยวมากมาย โดยสิ่งก่อสร้าง และอาคารพาณิชย์ในตลาดราชวัตรได้ก่อสร้างกันมานาน อาจทำให้มีสภาพทรุดโทรม เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ซึ่งสำนักงานเขตดุสิตได้จัดทำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปี 2562 “ปรับปรุงภูมิทัศน์ ย่านการค้า (ตลาดราชวัตร) เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการรักษาสภาพและคงไว้ซึ่งการพัฒนาย่านการค้า (ตลาดราชวัตร)ที่ได้ดำเนินการแล้วในปี 2562 สำนักงานเขตดุสิตจึงได้จัดทำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็น “ตลาดต้องชิม” เป็นศูนย์รวมของความอร่อย ที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

50070900/50070900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ตลาดราชวัตรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย 2.2 เพื่อให้ตลาดราชวัตรเป็น “ตลาดต้องชิม” ที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 2.3 เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการที่ย่านราชวัตรเกิดความพึงพอใจและปลอดภัย ลดการเกิดเรื่องร้องเรียน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 พัฒนาดูแลปรับปรุงด้านกายภาพของย่านการค้าราชวัตร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีความปลอดภัย สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแนะนำกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อสร้างให้ตลาดราชวัตรให้เกิดประโยชน์ และทำให้ตลาดราชวัตรเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยทำให้เรื่องร้องเรียนลดลงหรือไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นต่อไป 3.3 ตรวจสอบพื้นที่เป็นระยะดูแลหากพบสิ่งใดไม่เป็นระเบียบหรือเสียหาย ให้รีบดำเนินการแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-24)

95.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่บริเวณตลาดราชวัตร ให้ผู้ค้าตกแต่ง ร้านค้าให้สะอาด เชิญชวนประชาชนเข้ามาซื้อของ พร้อมทั้งทอดแบบความพึงพอใจของปรชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยบริเวณตลาดราชวัตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-24)

93.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบแผงค้าแนะนำผู้ค้าให้จัดรูปแบบร้านค้าให้ดูสวยงาม สะอาด พร้อมทั้งจัดพื้นที่ทำการค้าให้ชัดเจนโดยทาสีตีเส้น และประสานฝ่ายโยธาซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุดเพื่อประชาชนจะได้เดินทางโดยสะดวก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-24)

90.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประสานงานฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทางเท้าย่านตลาดราชวัตรและแนะนำการจัดรูปแบบร้านค้าให้สะอาดตามมาตรฐาน พร้อมทั้งเผยแพร่กิจกรรมผ่านเพจ"ราชวัตรร่วมจิด ดุสิตร่วมใจพัฒนา" และยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้าไปจับจ่ายซื้อของในตลาดราชวัตรสวมหน้ากากทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณพื้นที่ตลาด ราชวัตรให้สวมหน้ากากอนามัย พร้อมให้เจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิในร่างกายและรับเจลล้างมือ เพื่อคัดกรองก่อนเข้าตลาด และให้เกิดความมั่นใจว่าตลาดนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณพื้นที่ตลาด ราชวัตรสวมหน้ากากผ้าอนามัยเพื่อป้องกันการติดโรคโควิด พร้อมเว้นระยะห่างในการยืนรอซื้อสินค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาแวะชมสินค้าของตลาดราชวัตร ซึ่งมีอาหารต่าง ๆ ที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณภาพให้ลองชิม พร้อมให้ผู้ค้าจัดระเบียบร้านค้าให้สะอาดน่ามอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ค้าในการจัดแผงค้าให้ดูสวยงาม มีความปลอดภัย จากการมาจับจ่ายใช้สอยของผู้ซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-23)

40.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของผู้ค้าย่านราชวัตร พร้อมแนะนำให้ผู้ค้าจัดรูปแบบร้านค้าให้น่าสนใจดึงดูดประชาชนที่มาใช้บริการ และตรวจสอบจุดใดที่เกิดการชำรุดจะ รีบประสานฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการแก้ไขทันที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ตลาดราชวัตรโดยขอความร่วมมือจากผู้ค้าให้ ทำความสะอาดและจัดแผงค้าให้เป็นระเบียบ สวยงาน สะดุดตาแก่ประชาชนที่เดินผ่านร้านค้า รวมทั้งประสานฝ่่ายโยธาดำเนินการปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุด เพื่อ ประชาชนเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทำความสะอาดแผงค้า ให้สะอาด สวยงาม และจัดรายการอาหารให้สะดุดตาผู้ซื้อรวมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยอาหารอร่อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเสนออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขอเสนออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมประชาคมเครือข่ายร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตลาดราชวัตร
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนกำหนดการกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:สำรวจความพึงใจในการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตลาดราชวัตร
:0%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3241

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3241

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0768

ตัวชี้วัด : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปี พ.ศ.2563 กิจกรรมร่วมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์คลองสวย (คลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **