ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50070000-3248

สำนักงานเขตดุสิต

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายลัทธพล เลิศลักษณ์ปรีชา โทร. 5439

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้ เลี้ยงครอบครัวให้เพียงพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ไม่มีเวลาในการออกกำลังการ อันจะนำมาให้เกิด โรคภัยต่างๆ ทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจไม่แข็งแรง และส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพให้แข็งแรง จึงได้จัดทำโครงการการจัดกิจกรรม การออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการออกำลังกาย มีกิจกรรมในลานกีฬาใกล้บ้านเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

50071000/50071000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ ความสามัคคี 1. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ เกิดความรัก ความสามัคคี การเสียสละ 2. เพื่อใช้เป็นสื่อในการรวมกลุ่มของประชาชน เป็นประชาคมเมือง และสภาเยาวชนฯ 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชมรมแอโรบิคและสร้างเสริมสุขภาพให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในชุมชน ในการดูแลสุขภาพ 4. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมในลานกีฬาต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

จัดสอนเต้นแอโรบิคในลานกีฬา ในพื้นที่เขตดุสิต 8 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-26)

20.00

26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารตั้งเบิกค่าตอบแทนวิทยากรประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารตั้งเบิกค่าตอบแทนวิทยากรประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งวิทยากรแอร์โรบิคประจำลานแอร์โรบิค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดกิจกรรมสโมสรกีฬาดุสิต
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3248

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3248

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0754

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **