ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50070000-3248

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายลัทธพล เลิศลักษณ์ปรีชา โทร. 5439

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้ เลี้ยงครอบครัวให้เพียงพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ไม่มีเวลาในการออกกำลังการ อันจะนำมาให้เกิด โรคภัยต่างๆ ทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจไม่แข็งแรง และส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพให้แข็งแรง จึงได้จัดทำโครงการการจัดกิจกรรม การออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการออกำลังกาย มีกิจกรรมในลานกีฬาใกล้บ้านเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

50071000/50071000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ ความสามัคคี 1. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ เกิดความรัก ความสามัคคี การเสียสละ 2. เพื่อใช้เป็นสื่อในการรวมกลุ่มของประชาชน เป็นประชาคมเมือง และสภาเยาวชนฯ 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชมรมแอโรบิคและสร้างเสริมสุขภาพให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในชุมชน ในการดูแลสุขภาพ 4. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมในลานกีฬาต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

จัดสอนเต้นแอโรบิคในลานกีฬา ในพื้นที่เขตดุสิต 8 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต้นแอโรบิก ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ยอดเงิน 8,000.- บาท และประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ยอดเงิน 15,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต้นแอโรบิคประจำลานแอโรบิคสุโขทัย ซอย 9 จำนวน 1 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-29)

65.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เนื่องจากลานแอโรบิคปิดเพราะสถานะการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-28)

60.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เนื่องจากลานแอโรบิคปิดเพราะสถานะการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-28)

55.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว และถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เนื่องจากลานแอโรบิคปิดเพราะสถานะการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-26)

50.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต็นแอโรบิคประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต็นแอโรบิคประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต็นแอโรบิคประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-26)

20.00

26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต็นแอโรบิคประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต็นแอโรบิคประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต็นแอโรบิคประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งวิทยากรแอร์โรบิคประจำลานแอร์โรบิค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดกิจกรรมสโมสรกีฬาดุสิต
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3248

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3248

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0754

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **