ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50070000-3252

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายลัทธพล เลิศลักษณ์ปรีชา โทร. 5438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานเนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนา และจัดระเบียบชุมชนของตนให้น่าอยู่ และยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ด้านการป้องกัน ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมฯลฯ โดยกำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬากรุงเทพมหานครเป็นโครงการนโยบายของกรุงเทพมหานคร และดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง

50071000/50071000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานกีฬาในพื้นที่เขตดุสิต 2. ส่งเสิรมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในหมู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต 3. จัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานในลานกีฬา 4. สนับสนุนอุปกรณืกีฬาเพื่อใช้ในลานกีฬา

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5 อัตรา เพื่อประสานงานกับเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 2. ให้มีการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาลานกีฬาในนามสโมสรกีฬาให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการให้บริการประชาชนของลานกีฬาพื้นที่เขตดุสิต 3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาในลานกีฬาพื้นที่เขตดุสิต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 และประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ยอดเงิน 55,800.- บาท เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการตั้งเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนสิงหาคม 2563 2.นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ยอดเงิน 2,790.- บาท เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการตั้งเบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-29)

65.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนมิถุนายน 2563 ยอดเงิน 54,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการตั้งเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2.นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือนมิถุนายน 2563 ยอดเงิน 2,700.- บาท เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการตั้งเบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-28)

60.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5 อัตรา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-28)

55.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปิดลานกีฬาเนื่องจากสถานะการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถเปิดลานกีฬาได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-26)

50.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5 อัตรา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5 อัตรา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ยอดเงิน 53,676.- บาท เรียบร้อยแล้ว 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 3 รายการ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ยอดเงิน 17,380.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5 อัตรา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-26)

20.00

26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5 อัตรา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5 อัตรา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 52,920.- บาท 2.เพื่อชดใช้เงินยืมใช้ในราชการฎีกาที่ 689/2563 สัญญายืมเงินที่ 2/2563 ยอด 82,500.- บาท ได้แก่ 2.1 เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดืมตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ยอดเงิน 36,000.- บาท 2.2 เบิกจ่ายค่ากรรมการตัดสินกีฬาตามโครงการสโมสรกีฬาและลานกีฬา ยอดเงิน 27,000.- บาท 2.3 เบิกจ่ายเงินรางวัลในการแข่งขันกีฬา ยอดเงิน 19,500.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5 อัตรา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารการตั้งเบิกค่าจ้างอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนอาสามัคร 5 คน ได้แก่ 1.นายปัญญาคล้ายแก้ว 2.นายณัฐพงศ์ บุญสง่า 3.นางสาวโชติกา แก้วตาล 4.นางสาวชไมพร วรรธนะสุขสันต์ 5.นางสาวภิญญาพัชญ์ พันธ์ปรีชา และมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา และสำนักงานเขตโดยปฏิบัติงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านกีฬาเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประสานงานกับชุมชนเกี่ยวกับลานกีฬาในพื้นที่ ดูแลรักษาให้บริการเบิกจ่ายอุปกรณ์กีฬา ประสานและให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสโมสรกีฬาเขตดุสิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเจัดจ้างวิทยากรเต้นแอโรบิก
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานและติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3252

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3252

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0754

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **