ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50070000-3252

สำนักงานเขตดุสิต

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายลัทธพล เลิศลักษณ์ปรีชา โทร. 5438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานเนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนา และจัดระเบียบชุมชนของตนให้น่าอยู่ และยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ด้านการป้องกัน ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมฯลฯ โดยกำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬากรุงเทพมหานครเป็นโครงการนโยบายของกรุงเทพมหานคร และดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง

50071000/50071000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานกีฬาในพื้นที่เขตดุสิต 2. ส่งเสิรมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในหมู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต 3. จัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานในลานกีฬา 4. สนับสนุนอุปกรณืกีฬาเพื่อใช้ในลานกีฬา

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5 อัตรา เพื่อประสานงานกับเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 2. ให้มีการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาลานกีฬาในนามสโมสรกีฬาให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการให้บริการประชาชนของลานกีฬาพื้นที่เขตดุสิต 3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาในลานกีฬาพื้นที่เขตดุสิต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-26)

20.00

26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอตั้งเบิกเดือนมกราคม พ.ศ.2563 , ดำเนินการจัดกิจกรรมสโมสรกีฬาเรียบร้อยแล้ว และชดใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอตั้งเบิกเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 , ดำเนินการจัดกิจกรรมสโมสรกีฬาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารชดใช้เงินยืม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตั้งเบิกค่าจ้างอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเจัดจ้างวิทยากรเต้นแอโรบิก
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานและติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3252

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3252

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0754

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **